อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล (Master Acharavadee Wongsakon) ผู้ก่อตั้งเตโชวิปัสสนา (Techvipassana)

1/11

ข่าวสาร

เกี่ยวกับเตโชวิปัสสนากรรมฐาน

   เตโชวิปัสสนา คือ การตั้งสติรู้ กาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยเทคนิควิธีการที่ทำให้เกิดธาตุไฟในกายจุดขึ้นมาเผากิเลส ทำให้จิตบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว อันเป็นวิธีปฏิบัติวิปัสสนาทางลัดตัดตรงสู่นิพพาน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่เคยมีใครได้รู้หลักการภาวนานี้มาก่อน พระอาจารย์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้สื่อจิตมาสอน อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ในปี 2550 จนได้เข้าถึงธรรมอันกระจ่างอย่างรวดเร็ว ดังที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือ "เตโชวิปัสสนา...เปิดประตูนิพพาน" และ "ฆราวาสบรรลุธรรม"