เตโชวิปัสสนากรรมฐาน

 

     คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐานสี่ เน้นมาที่การมีความเพียรเผากิเลส เตโชวิปัสสนา เป็นเทคนิคในการปฏิบัติ ที่ตีตรงมาที่หัวใจของคำว่า อาตาปี สัมปชาโณ สติมา พึงมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน หลักการภาวนา เป็นการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส ไม่ใช่เตโชกสิณ ที่เพ่งไฟจากภายนอก แต่เตโชวิปัสสนา คือการตั้งสติรู้กาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยเทคนิควิธีการที่ทำให้เกิดธาตุไฟในกายจุดขึ้นมาเผากิเลส ทำให้จิตบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว

     การปฏิบัติวิธีนี้ ไม่เคยมีผู้ใดได้รู้วิธีการมาก่อน พระอาจารย์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ท่านได้มาสื่อจิตสอนวิธีการปฏิบัติให้ อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เมื่อปี 2550 และเมื่ออาจารย์ได้ทดลองปฏิบัติดู ก็ได้เห็นความมหัศจรรย์ของผลที่ได้จากการปฏิบัติด้วยเป็นวิธีที่สามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ชนิดขุดรากถอนโคนกิเลส เกิดเป็นมรรคผลที่เป็นเสมือนเส้นทางลัดมุ่งไปสู่ประตูนิพพานดังที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือ เตโชวิปัสสนา...เปิดประตูนิพพาน

master-official-2017.jpg

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

 

     ท่านเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต (School of Life Thailand) และองค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา (Knowing Buddha Organization: KBO) โรงเรียนแห่งชีวิตประสบความสำเร็จมาก และได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 5 โรงเรียนธรรมะชั้นนำจากนิตยสารในเครืออมรินทร์ อาจารย์อัจฉราวดี วงส์สกล ได้เผยแผ่ธรรมแท้ที่กลั่นออกมาจากโพธิจิต จากการปฎิบัตภาวนาอย่างยิ่งยวดกว่า 20,000 ชั่วโมง อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มุ่งทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจ ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาในการกระตุ้นจิตสำนึกชาวพุทธให้ตระหนักถึงหน้าที่ และทำในสิ่งที่พึงกระทำเพื่อปกป้องพระเกียรติพระศาสดา และพระพุทธศาสนาจากการลบหลู่ย่ำยีจากผู้ที่ไม่เข้าใจ

     ปัจจุบันสอนธรรมะที่โรงเรียนแห่งชีวิต, ประธานองค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา และบรรยายธรรมนอกสถานที่ตามควร หน้าที่ที่ตั้งใจคือการมุ่งทำงานปกป้องพระเกียรติพระศาสดา และทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการสอนธรรม ให้ผู้คนได้เข้าถึงธรรมที่แท้จริง

การจัดการกับความทุกข์             

 

ช่วงเวลาที่โลกกำลังประสบภัยโรคระบาด covid 19 ขณะนี้คนทั้งโลกนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ มีกระแสความมืดบอด กระแสที่เป็นอกุศล ทำให้จิตใจของคนนั้นหม่นหมอง ทั้งประสบความทุกข์ทางกายทางใจทางเศรษฐกิจอย่างสาหัส ไม่ว่าใครจะมีต้นทุนบุญมาดีอย่างไร ก็ประสบกับความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น วันนี้เราได้เห็นสภาพของความเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย สิ่งใดที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ก็พึงทำ แต่สิ่งที่จะต้องทำที่สำคัญที่สุดคือ เราจะต้องรักษาตนให้พ้น อย่าให้จมไปกับความทุกข์ เพราะถ้าเรารอด เราก็สามารถที่จะมีกำลังในการเผื่อแผ่และแบ่งปันความดีงามไปสู่ผู้อื่นได้ด้วย จึงเป็นที่มาของธรรมบรรยายเรื่อง "การจัดการกับความทุกข์ "

การระงับการจองเวร

             

ธรรมบรรยายในครั้งนี้อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลได้เมตตาแสดงธรรมถึงสาเหตุของการเกิดการจองเวรว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งใด เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องรับผลกระทบอะไร รวมถึงแนวทางการแก้ไขว่าจะต้องทำอย่างไร และจริง ๆ แล้วเจ้ากรรมนายเวรต้องการอะไร?

     สืบเนื่องมาจากการที่คนรุ่นใหม่มักมองว่า พุทธศาสนาและธรรมะเป็นเรื่องของคนสูงวัยหรือคนอกหัก และเป็นสิ่งที่เข้าใจยากโดยเฉพาะภาษาบาลี ท่านอาจารย์อัจฉราวดี จึงมีดำริก่อตั้งทีมงานอาสาสมัคร เพื่อจัดทำนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ โดยกองบรรณาธิการเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงจังเพื่อความหลุดพ้น และเป็นผู้มีหน้าที่การงานมั่นคงอยู่แล้วในวงการต่างๆ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย แพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักลงทุน เจ้าของกิจการ ฯลฯ 

     ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ได้เผยแผ่ธรรมแท้ที่กลั่นออกจากโพธิจิต จากการปฏิบัติภาวนาอย่างยิ่งยวดกว่า 20,000 ชั่วโมง ผ่านงานเขียนมากมาย อาทิ วิปัสสนาฆ่ากิเลส, รู้แล้วลุย 1-2, เตโชวิปัสสนา เปิดประตูนิพพาน, ธรรมเอกอุกึ่งพุทธกาล, ฆราวาสบรรลุธรรม 1-2 ฯลฯ

เตโชวิปัสสนา
เปิดประตูนิพพาน

วิปัสสนากรรมฐาน เส้นทางลัดตรงสุดอัศจรรย์แห่งกึ่งพุทธกาล สื่อจิตสอนภาวนาโดย สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ตีถึงแก่นสติปัฏฐานสี่ ด้วยการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส

COVER Taecho reprint pim7.jpg

รู้แล้วลุย

ทางลัดดับทุกข์ มุ่งสู่นิพพานด้วยเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ฉบับเข้มข้น

รู้แล้วลุย.jpg

ฆราวาสบรรลุธรรม

หนังสือโดยวิปัสสนาจารย์ที่จะปลุกจิตให้ตื่น และทำให้ความหวังในการบรรลุธรรมของฆราวาสเปลี่ยนไปตลอดกาล

ฆราวาส 1.jpg

วิปัสสนาฆ่ากิเลส

ถ่ายทอดจากการอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส จากการสื่อจิตมาสอนโดยสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

วิปัสสนา ฆ่ากิเลส.jpg

ธรรมเอกอุกึ่งพุทธกาล

เผยสายธรรมแห่งการหลุดพ้นที่เกิดขึ้นได้จริงในยุคนี้ทั้งแก่บรรพชิตและฆราวาส ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ธรรมเอกอุกึ่งพุทธกาล.jpg

พลังศักดิ์สิทธิ์
จากพระพุทธรูป
กับจิตสำนึกที่หายไป

ความจริงที่ชาวพุทธทุกคน...ต้องรู้

COVER พลังศักดิ์สิทธิ์.jpg

สิ้นชาติ...ขาดภพ

บันไดลัดสู่การหลุดพ้นที่สื่จิตชี้ทางโดย สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ด้วยเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ทางลัดตัดตรงสุดอ้ศจรรย์มุ่งสู่นิพพาน

รู้แล้วลุย 2 ปก Scan.jpg

ฆราวาสบรรลุธรรม 2

ธรรมเอกอุ แห่งกึ่งพุทธกาลดั่งพุทธทำนายเพื่อเผยว่าฆราวาสหลุดพ้นได้ มิติเร้นลับในแดนจิต ถูกไขความลับจนไม่อาจพลาดสายตาแม้แต่ตัวอักษรเดียว

ฆราวาส 2.jpg

ธรรมะตามใจ

หนังสือรวมคำสอนมุมผ่อนคลายและ 41 คำถามธรรมะยอดฮิตของฆราวาส ตอบโดย ท่านอาจารย์อัจฉราวดี, วิปัสสนาจารย์ ที่เปิดปัญญาอย่างสุดแจ่มแจ้ง

ธรรมะตามใจ.jpg

TOP IDEAS IN BUDDHISM

Top ideas in Buddhism and famous stories in Buddha's time.

Top ideas.jpg

1 สมาธิ กับวิปัสสนาต่างกันอย่างไร?

 

          การปฏิบัติสมาธิ คือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว เรียกอีกอย่างว่า สมถกรรมฐาน มีหลายเทคนิควิธี เช่น เทคนิคพุทโธ ยุบหนอพองหนอ สำหรับเทคนิคการปฏิบัติดั้งเดิม คือ อานาปานสติ เป็นหลักการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อทำให้จิตสงบ ผลที่ได้ จะทำให้จิตมีกำลังสติ สมาธิ ทำให้ความจำดี การทำงานมีประสิทธิภาพ การนั่งสมาธิหรือการเจริญภาวนา ยังถือเป็นบุญกุศลที่สูงที่สุดในพระพุทธศาสนา  เพราะขณะปฏิบัติจิตไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และยังเป็นการสร้างกุศลขั้นสูง จนถึงภพภูมิเป็นเทพชั้นพรหม ให้แก่ตนเองในภายหน้า
          การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการภาวนาขั้้นสูง มีจุดหมายเพื่อการพ้นทุกข์ โดยการชำระกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ความเศร้าหมองทั้งปวงออกไปจากจิต อานิสงส์สูงสุดถึงขั้นนิพพาน คือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก การจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ต้องฝึกสมาธิอานาปานสติเป็นฐานอย่างเพียงพอก่อน
เตโชวิปัสสนา คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีเทคนิควิธีในการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส ตามหลักคำสอน
อาตาปี สัมปชาโน สติมา พึงมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวชัด และวางอุเบกขา ด้วยหลักการภาวนาที่มีอานุภาพในการเผากิเลสสูง และตรงตัว จึงทำให้ผู้ปฏิบัติพบความเปลี่ยนแปลงในตนเองอย่างรวดเร็ว ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปสู่ความดีงามได้ภายใน 7 วัน

2 ทำไมต้องออกปฏิบัติธรรมที่วัดหรือธรรมสถาน ปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่ได้หรือ?

 

          การปฏิบัติเองที่บ้านโดยไม่มีครูบาอาจารย์ จะขาดผู้ชี้ทางและจิตจะขาดพลัง เพราะที่บ้านเต็มไปด้วยกระแสโลกมายา การปฏิบัติโดยไม่มีผู้ชี้ทาง ก็จะทำให้เกิดความหวาดกลัว  และไม่มีความก้าวหน้าอันใด การออกปฏิบัติธรรมเพียงปีละครั้ง จะทำให้ได้พบทางอันประเสริฐ  จากนั้นสามารถนำหลักการไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านได้

3 ทำไมต้องปฏิบัติธรรม เสียเวลาทำมาหากิน?

 

          การปฏิบัติธรรมก็เพื่อยกจิตใจให้บริสุทธิ์ พ้นจากกิเลส เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตในการได้เรียนรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าในระดับการปฏิบัติ มิใช่รู้จากเพียงตัวหนังสือ การปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตมีกำลัง สามารถรักษาศีลห้าได้เพื่อปิดประตูบาปและภัยเวร การมุ่งแต่ทำมาหากินอย่างเดียว เมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาทรัพย์ที่หามานี้ติดตามไปสู่ปรโลกได้ มีแต่บุญและบาปที่จะติดตามจิตไปได้ในภพภูมิต่อๆไป การแบ่งเวลามาปฏิบัติธรรมจะเป็นการสะสมกุศลและอริยทรัพย์ให้แก่ชีวิต ที่จะติดตามจิตไปได้ทั้งในปัจจุบันและในภพภูมิหน้า อริยทรัพย์จะทำให้เป็นมนุษย์ผู้ไม่ตกต่ำ และมีนิพพานเป็นที่หวังได้ อริยทรัพย์ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา

4 ภาวะหมดบุญคืออะไร?

 

          การที่คนเรามาเกิดได้ก็ด้วยแรงส่งของบุญกุศลและบาป หากทำบุญมามากก็จะทำให้เกิดมามีพื้นฐานชีวิตดี เพียบพร้อมด้วยฐานะและปัญญา แต่หากฐานบุญไม่ดีก็จะทำให้มาเกิดโดยมีพื้นฐานชีวิตยากลำบาก นอกจากนี้ระหว่างทางก็จะมีกุศลผลบุญที่ทำมาแต่อดีต ผนวกกับการทำกุศลใหม่ในภพปัจจุบัน ส่งเสริมชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ แต่หากฐานบุญเก่าหมดและบุญใหม่ก็ไม่ทำเสริม ถึงเวลาที่อกุศลกรรมาส่งผล ก็จะทำให้ชีวิตพบกับความยากลำบากต่างๆ นานา การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าจึงควรบำเพ็ญคุณงามความดี ที่เริ่มจากการให้ทาน การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และการเจริญภาวนา