สมาธิอานาปานสติ (4 วัน 3 คืน)

เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี

**หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ลงสมัครแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือต้องไปฉีดวัคซีนด่วน ท่านอาจารย์อนุญาตให้ยกเลิกการปฏิบัติได้กลางคัน**
**ขอสวงนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามกฏระเบียบของทางราชการ**
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ผู้ที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติอย่างเป็นอิสระไม่ขึ้นกับคอร์ส  สามารถมาเข้ามาภาวนาได้ตั้งแต่วันพุธ ถึงวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ โดยไม่ต้องการสมัคร เพียงแจ้งรายชื่อและวันที่ต้องการเข้ามาเพื่อการเตรียมอาหาร    โดยเข้าปฏิบัติที่อาคาร “เรือนธรรม”
2. ผู้ที่สมัครเข้ามาภาวนา  ต้องมีสุขภาพปกติ ไม่มีอาการของไข้หวัด ควรฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ธรรมสถานต้องให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน 

ตารางอบรมสมาธิอานาปานสติ 4 วัน 3 คืน (อายุ 17-70 ปี)

"ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลไม่ได้ขึ้นสอน แต่จะได้ฟังเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ ผ่านเทปที่อัดไว้ให้เพื่อแต่ละคอร์สโดยเฉพาะ คอร์สนี้ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ช่วย"

 

* การอบรมสมาธิอานาปานสติ “สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส”​

* ในการสมัครเข้าอบรมสมาธิอานาปานสติ ให้เขียนความจำนงว่า "ต้องการสำรองที่นั่งอบรมเตโชวิปัสสนา ระหว่างวันที่...ถึงวันที่..." เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สำรองที่นั่งไว้ให้ หากผู้สมัครประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ต่อไป

 

* อนุญาตให้สมัครล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนและอายุผู้สมัครใหม่ ไม่เกิน 70 ปี

 

* สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

 

* สำหรับผู้มีอายุ 21-70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้เพียง 1 ครั้ง

 

* สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือมากกว่า 70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าคอร์ส ยกเว้นค่าเดินทางกับรถตู้ที่ทางธรรมสถานจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง

​ตารางการปฏิบัติสมาธิอานาปานสติ 4 วัน 3 คืน

วันสุดท้ายเสร็จสิ้นในเวลา 15.30 น. 
*ปิดวาจาตลอด จนกว่าการอบรมจะเสร็จสิ้น

 

อ่านกฎระเบียบคอร์ส 4 วัน 3 คืน  และดาวน์โหลดใบสมัคร

** ใบสมัครต้องเขียนด้วยลายมือครั้งแรก ครั้งต่อไปสามารถสำเนาและเปลี่ยนวันที่การจองได้ **