ประกาศกฎใหม่: การเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานและอบรมสมาธิอานาปานสติ

1. ตั้งแต่คอร์สเดือนกันยายน 2017 เป็นต้นไป
- ผู้สมัครศิษย์ใหม่ที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนาได้ ต้องผ่านการอบรมสมาธิอานาปานสติของสายเตโชวิปัสสนา ก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง
- และต้องปฏิบัติอานาปานสติต่อเนื่องอีก 30 ชั่วโมง ที่บ้านก่อนที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานได้

 

2. ตั้งแต่คอร์สเดือนเมษายน 2017 เป็นต้นไป
- ผู้เข้าอบรมเตโชวิปัสสนาและอบรมสมาธิอานาปานสติ ทุกคนต้องมาปฏิบัติภาวนาด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม
- หรือเสื้อขาวล้วนและผ้าถุงหรือกางเกงขายาวสีขาว "ห้ามใส่เสื้อยืด" (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบการเข้าอบรม ข้อ 2)

 

3. กฎการเข้าอบรมเตโชวิปัสสนา คอร์สวิถีอาสวะ
- ต้องผ่านการอบรมเตโชวิปัสสนา 7 วัน ไม่ต่ำกว่า 7 คอร์ส (ไม่นับคอร์สที่เป็นธรรมะบริกร)
- ผู้ที่เคยผ่านการอบรมไปแล้ว ต้องเว้นอย่างน้อย 4 ปี จึงจะสมัครซ้ำได้
- หากมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่นั่ง ต้องให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครคอร์สวิถีอาสวะครั้งแรกก่อน

 

ในการสมัครเข้าอบรมสมาธิอานาปานสติ ให้เขียนความจำนงว่า
"ต้องการสำรองที่นั่งอบรมเตโชวิปัสสนา ระหว่างวันที่...ถึงวันที่..."
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สำรองที่นั่งไว้ให้ หากผู้สมัครประสงค์จะใช้สิทธิ์สมัครเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน

สมาธิอานาปานสติ

เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี

**ผู้ที่จะปฏิบัติคอร์สเตโชวิปัสสนา จะต้องผ่านคอร์สอานาปานสติของธรรมสถานมาก่อน**

​ตารางอบรมสมาธิอานาปานสติ 4 วัน 3 คืน (อายุ 17-70 ปี)

สมาธิอานาปานสติ

แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ จ.สงขลา

"ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลไม่ได้ขึ้นสอน แต่จะได้ฟังเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ ผ่านเทปที่อัดไว้ให้เพื่อแต่ละคอร์สโดยเฉพาะ คอร์สนี้ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ช่วย"

 

* การอบรมสมาธิอานาปานสติ “สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส”​

* ในการสมัครเข้าอบรมสมาธิอานาปานสติ ให้เขียนความจำนงว่า "ต้องการสำรองที่นั่งอบรมเตโชวิปัสสนา ระหว่างวันที่...ถึงวันที่..." เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สำรองที่นั่งไว้ให้ หากผู้สมัครประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ต่อไป

 

* อนุญาตให้สมัครล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนและอายุผู้สมัครใหม่ ไม่เกิน 70 ปี

 

* สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

 

* สำหรับผู้มีอายุ 21-70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้เพียง 1 ครั้ง

 

* สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือมากกว่า 70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าคอร์ส ยกเว้นค่าเดินทางกับรถตู้ที่ทางธรรมสถานจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง

​ตารางการปฏิบัติสมาธิอานาปานสติ 4 วัน 3 คืน

* ปิดวาจาตลอดระยะเวลาการอบรม 7 วัน

อ่านกฎระเบียบคอร์ส 4 วัน 3 คืน  และดาวน์โหลดใบสมัคร

สมาธิอานาปานสติ 1 วัน

เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี

"ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลไม่ได้ขึ้นสอน แต่จะได้ฟังเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ ผ่านเทปที่อัดไว้ให้เพื่อแต่ละคอร์สโดยเฉพาะ คอร์สนี้ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ช่วย"

 

* การอบรมสมาธิอานาปานสติ “สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส”​


* เปิดรับสมัครในแต่ละคอร์สไม่เกิน 120 คน


* รับสมัครเฉพาะฆราวาส 17-75 ปี ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ (งดรับบรรพชิต, ศิษย์อานาปานสติ และศิษย์เตโชวิปัสสนา )

* โปรดศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ด้านล่างอย่างถี่ถ้วน

​ตารางอบรมสมาธิอานาปานสติ 1 วัน (10.00 น. - 16.30 น.)

ณ เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี

สมาธิอานาปานสติ 1 วัน

แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ จ.สงขลา

​ตารางอบรมสมาธิอานาปานสติ 1 วัน (10.00 น. - 16.30 น.)

​ตารางการปฏิบัติสมาธิอานาปานสติ 1 วัน

กฏระเบียบของคอร์ส 1 วัน

1. ผู้สมัครต้องอ่านตารางปฏิบัติว่ามีอะไรบ้างให้เข้าใจ และยอมรับในการปฏิบัติตามนั้น


2. ต้องปิดวาจา  ปิดเครื่องมือสื่อสารระหว่างอบรม 


3. ต้องฝากของ เช่น กระเป๋าขนาดใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือสื่อสาร


4. ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด  ต้องใส่เสื้อมีปก มีแขน ตัวเสื้อยาว ใส่กางเกงหลวม ๆ สีต้องไม่ฉูดฉาด เช่น สีแดง เหลือง เขียว ส้ม เป็นต้น


5. ผู้หญิงต้องรวบผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยผม


6. ไม่สวมรองเท้าแตะมาธรรมสถาน หมายรวมทั้งผู้ที่เดินทางมาส่ง ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและสวมรองเท้าแตะเข้ามาในเขตธรรมสถาน

** ผู้ที่เดินทางมาส่ง  สามารถรออยู่ในธรรมสถานได้โดยมีพื้นที่ให้รอหรือนั่งอ่านหนังสือ หรือจะเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สำหรับผู้ที่เดินทางมากับรถที่ธรรมสถานจัดหาให้  รถจะออกจากโรงเรียนแห่งชีวิต ซ.สุขุมวิท 67 กรุงเทพ เวลา 07.00 น. และออกจากธรรมสถานที่แก่งคอยเวลา 16.45 น. การเดินทางปกติใช้เวลา 1.30 ชั่วโมงนับจากโทลเวย์รังสิต ค่าใช้จ่ายไป-กลับ 350.-

วิธีการสมัครคอร์สอบรมสมาธิอานาปานสติ 1 วัน

ผู้สมัครพิมพ์อีเมลล์โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่ออีเมลล์ : สมัครอบรมคอร์สอานาปานสติ 1 วัน

รายละเอียดอีเมลล์ :

    เรียน เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

 

    ขอแจ้งความประสงค์ในการเข้าอบรมคอร์สอานาปานสติ 1 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    1. คอร์สที่ประสงค์จะสมัคร : ....... กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี และสถานที่ ของการอบรมที่ท่านต้องการสมัคร

    (ระบุได้มากกว่า 1 คอร์ส)

 

    2. ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร : .........

 

    3. อายุ : .........

 

    4. อาชีพ : ..........

    5. ที่ทำงาน : .........

    

    6. จังหวัด : .........

 

    7. เคยปฏิบัติธรรมมาบ้างหรือไม่ : เคย / ไม่เคย โปรดระบุ (ถ้าเคย)...........

 

    8. เบอร์ติดต่อ : ..........

    9. ผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

        ชื่อ – นามสกุล : ................

        เบอร์โทรศัพท์ : ................

        ความเกี่ยวข้อง : ...............

    10. วิธีการเดินทาง : ........ เดินทางด้วยตนเอง หรือ เดินทางด้วยรถตู้ที่ธรรมสถานจัดให้ (มีค่าใช้จ่าย)

    ด้วยความนับถือ

    (ชื่อ นามสกุลของผู้ส่ง Email)

ส่งอีเมลมาที่ info@techovipassana.org

 

รับสมัครจำนวนจำกัด หลักการพิจารณาใช้หลัก "สมัครก่อนได้ที่นั่งก่อน"

"การผ่านคอร์ส 1 วัน ไม่ถือว่าได้ผ่านคอร์สอานาปานสติ เพื่อเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน
การเข้าอบรมคอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องผ่านคอร์สอานาปานสติ 4 วัน 3 คืนก่อน เท่านั้น"

 
 

เตโชวิปัสสนากรรมฐาน

เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี

ตารางอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 7 วัน 6 คืน (อายุ 21-70 ปี)

* แต่ละคอร์สจะปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อ มีจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร ราว 2 เท่าของจำนวนที่ว่างแล้ว

 

* ผู้ที่ไม่ใช่ศิษย์ที่อยากพบท่านอาจารย์เพื่อฟังเทศน์สั้น ๆ มาพบได้ในวันก่อนสุดท้ายของการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ในเวลา14.30 น. เช่น คอร์ส อา.17 ม.ค. - อา. 24 ม.ค. มาพบได้ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค. เพื่อความมั่นใจโปรดโทรสอบถามที่ 02-634-7461-3 ก่อนจะเดินทางมา

 

* ข้อพึงทราบ พบท่านอาจารย์ได้เฉพาะในการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามตารางข้างบนเท่านั้น (ไม่ใช่การอบรม 3 วัน 2 คืน, ไม่ใช่การอบรมสมาธิอานาปานสติ)

 

* คอร์สเตโชวิปัสสนาทุกคอร์ส อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ อันเนื่องมาจากสุขภาพของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

เตโชวิปัสสนากรรมฐาน

แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ จ.สงขลา

* สำหรับคอร์ส ตุลาคม(2) ระหว่าง ส. 27 ต.ค.-อา. 4 พ.ย. 2561 (9 วัน 8 คืน คอร์สอานาปานสติต่อเนื่องเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ณ​ แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ สงขลา สงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครจากทางภาคใต้ได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมก่อน)

 

* แต่ละคอร์สจะปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อ มีจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร ราว 2 เท่าของจำนวนที่ว่างแล้ว

* สามารถรับสมัครชาวต่างชาติได้ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

​ตารางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 วัน 6 คืน

* ปิดวาจาโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการอบรม 7 วัน

อ่านกฎระเบียบคอร์สเตโชวิปัสสนา และดาวน์โหลดใบสมัคร

เตโชวิปัสสนากรรมฐาน 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี

ตารางอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

* เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่ต้องการมาภาวนาระยะสั้น ให้เข้ามาปฏิบัติได้ที่ธรรมสถานโดยไม่มีการสอน เป็นคอร์ส สามารถเข้าธรรมสถานได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เริ่มปฏิบัติเวลา 12.30 น.

 

* โดยจะแผ่เมตตาในวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.

เตโชวิปัสสนากรรมฐาน 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิธีการสมัครคอร์สเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

สมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น เพียงแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อและระบุคอร์ส วัน-เวลาคอร์สที่ ต้องการ
สมัครผ่านทางอีเมล info@techovipassana.org เท่านั้น

 
 

เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ. สระบุรี

Timetable-2018-Saraburi-th.jpg
Timetable-2019-Saraburi-th.jpg
Timetable-2018-HatYai-th.jpg
Timetable-2019-HatYai-th.jpg

แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ จ.สงขลา