top of page
Hader ธรรมะวัยใส.bmp

คอร์สธรรมะ

วัยใส

2 วัน

(08:00 น. - 12:00 น.)

 • เปิดรับเยาวชนอายุ 8 - 12 ปี

 • สมัครผ่านการสแกน QR code
  เพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ธรรมะวัยใสด้านล่าง และโปรดทักเพื่อขอใบสมัครคอร์ส

 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ตารางคอร์สธรรมะวัยใส ปี 2566

เปิดรับเยาวชนอายุ 8 – 12 ปี

 • รุ่นที่ 7 วันที่ 27 พ.ค. และวันที่ 3 มิ.ย. 2566 🆕

 • รุ่นที่ 6 วันที่ 4 และ 11 มีนาคม 2566

 • รุ่นที่ 5 วันที่ 7 และ 14 มกราคม 2566

" ในการอบรมนี้ เป็นการอบรม แบบต่อเนื่อง 2 ครั้ง
เมื่อจบการอบรมครบแล้วจะ 
ได้รับประกาศนียบัตร "

03 05 66.png
Banner 1.bmp

คอร์สธรรมะวัยใส "ไขความลับ ขุมทรัพย์พลังบวก สู่ความสุข สำเร็จ"

โดยมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต เปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจ อายุ 8 – 12 ปีเข้าร่วมอบรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
เติมเต็มพลังแห่งความรัก สร้างความอ่อนโยน และภูมิคุ้มกันทางใจ ให้วัยใสยุค 5G ทุกคน ธรรมะก้าวแรกเพื่อลูกวัย
เรียนรู้เพราะสมการชีวิตของความสุขและสำเร็จที่ยั่งยืนของลูกรัก ในยุคที่โลกกำลังหมุนเร็ว ไม่ได้มีเพียงการพัฒนาทางวิชาการและกิจกรรมเท่านั้น มาร่วมเติมเต็มความพร้อมและสมดุลชีวิต ให้วัคซีนแก่ลูกที่กำลังสร้างฝัน ด้วยธรรมะแห่งความสุขและความรักที่ยิ่งใหญ่

 • จำนวนที่รับไม่เกิน 25 คน

 • อบรม 2 วัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (2 สัปดาห์ติดกัน เวลา 8.00-12.00 น.)

 • มีของว่าง และอาหารกลางวันสำหรับเด็กจัดเตรียมห้องให้ผู้ปกครองนั่งรอ

 • อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คอร์สธรรมะวัยใสมีวัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนรักและเห็นคุณค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และมีเมตตาต่อทุกชีวิต

 • เพื่อให้เยาวชนเข้าใจตนเอง เชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง

 • เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ และความทุกข์ที่เกิดขึ้น จะได้ไม่เลือกเส้นทางเดินชีวิตที่ผิดพลาดแม้ยามต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เสมือนทางแยกชีวิต ด้วยหลักวิธีคิดที่ถูกต้อง
  จนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันทางปัญญา

 • เพื่อให้เยาวชนรู้ความหมายของ "การอนุโมทนาสาธุ" แทนความรู้สึกทุกข์จากการอิจฉาริษยา

 • เพื่อให้เยาวชนเข้าใจเรื่องการส่งผลของ "บุญ" และ "บาป" มีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกต่อตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจอยากรักษาศีล 5 และเริ่มการทำบุญอย่างง่าย ๆ ตามลำดับ

 • ทำให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ และเข้าถึงความสงบสุขภายในใจด้วยการฝึกสมาธิอานาปานสติ

 • เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักใช้คำพูดว่า “รัก ขอบคุณ ขอโทษ” และฝึกเรื่องวิธีการสื่อสารให้เหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัวได้มากขึ้น

 • เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิต

 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเข้าถึงความกตัญญูรู้คุณและกตเวทิตาหาทางตอบแทนคุณ แก่ผู้มีพระคุณ และผู้ให้โอกาสเสมอ รวมถึงการตอบแทนคุณแห่งแผ่นดิน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 • เพื่อให้รู้จักการให้ความรักความอบอุ่นตัวเอง (Self-love) และคุณพ่อคุณแม่ ด้วยพลังแห่งการกอด (Power of hug)

 • เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงหัวใจพุทธะ ผู้ซึ่งมีความรักที่ยิ่งใหญ่และมีเมตตากับทุกชีวิตเสมอกัน

 • เพื่อให้เยาวชนรู้จักปล่อยวาง รู้จักการอยู่กับปัจจุบัน และทำปัจจุบันขณะนี้ให้ดีที่สุด

รายละเอียดคอร์ส

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคอร์สธรรมะวัยใส

โทร : 092-9799642 , 082-5945356 , 087-5965681

อีเมล์ : dhammakids.waisai@gmail.com

ธรรมะวัยใส

ธรรมะวัยใส.png
Scan QR

ภาพบรรยากาศในคอร์ส