top of page
Header_Techo wep-คำถาม.jpg

คำถามที่พบบ่อย

 • ระเบียบและข้อตกลงในการเข้าคอร์สธรรมะวัยใสฯ
  บุตรหลานของท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้เต็มเวลาตลอดครึ่งเช้า เวลา 8.00 - 12.00 น. ทั้ง 2 วัน ผู้ปกครองสามารถรับส่งบุตรหลานเข้าคอร์สได้ตรงเวลา และพร้อมให้ความร่วมมือในการฟังปฐมนิเทศน์ในช่วง 30 นาทีแรก (8.30 -​9.00 น.)​ ของทั้ง 2 วัน และเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง 1 ชม.สุดท้ายอันอบอุ่น (11.00 -​12.00 น.)​ ก่อนรับบุตรหลานของท่านกลับบ้านในวันที่ 2 การแต่งกาย สามารถแต่งกายชุดสบายแบบสุภาพ สีสุภาพ และเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย (ไม่ต้องใส่ชุดปฏิบัติธรรม งดสีสะท้อนแสง สายเดี่ยว กางเกงยีนส์ ชุดหรือกางเกงรัดรูป) และลุกนั่งได้สบาย เพราะจะนั่งเรียนบนพรม หรือ เบาะนั่งกับพื้น ขอให้มาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กๆ และ​ผู้ปกครอง​ก่อนเริ่มกิจกรรม 8.30 น. ตรงเวลา ระหว่างคอร์สมีช่วงพักเบรก 10 นาที ทางมูลนิธิจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งอาหารกล่องมื้อกลางวันสำหรับน้อง ๆ ได้ทานตามอัธยาศัย​ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ *หากใครมีอาหารที่แพ้เป็นพิเศษ ขอให้จัดเตรียมมาด้วย ใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้ว จะถือว่าได้เข้ารับการอบรมเมื่อได้รับการโทรศัพท์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น "ในการอบรมนี้ เป็นการอบรมต่อเนื่อง 2 ครั้ง เมื่อจบการอบรมครบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร"
 • ตารางการอบรม
  ตารางการอบรม วันแรก ตารางการอบรม วันที่สอง
 • ทีมผู้สอน
  สอนโดยทีมสอนผู้มีความรัก ความเข้าใจเด็ก และเป็นผู้ปฏิบัติธรรม โดยมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เป็นผู้อำนวยการ กำหนดแนวทางและเนื้อหาของการเรียนการสอนทั้งหมดของคอร์สธรรมะเด็ก สอนหลักชีวิตด้วยธรรมะ โดยฝึกให้คิดและให้เรียนรู้จากบทเรียนชีวิตของตนเอง ไม่ได้สอนด้วยการท่องจำ มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในด้านชีวิต จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ และสังคม เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นี้ ให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีมีความกตัญญูรู้คุณ และกตเวทิตาหาทางตอบแทนผู้มีพระคุณ ผู้ให้โอกาส รวมไปถึงแผ่นดิน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • รายละเอียดการปฏิบัติ
  การอบรมสมาธิอานาปานสติ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ช่วยสอน ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ไม่ได้ขึ้นสอน แต่จะได้ฟังเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ ผ่านเสียงที่อัดไว้ให้ในแต่ละคอร์ส โดยเฉพาะ ในการสมัครเข้าอบรมสมาธิอานาปานสติ ให้เขียนความจำนงว่า "ต้องการสำรองที่นั่งอบรม เตโชวิปัสสนา ระหว่าง วันที่ ... ถึงวันที่ ..." เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สำรองที่นั่งไว้ให้ หากผู้สมัคร ประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานต่อไป * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าคอร์ส ยกเว้นค่าเดินทางกับรถตู้ที่ทางธรรมสถานจัดเตรียม ไว้ให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง
 • เงื่อนไขการสมัคร
  1. ศิษย์ใหม่รับสมัครเฉพาะอายุ 17-70 ปี ไม่อนุญาตผู้ที่มีรอยสักอยู่บนใบหน้าและศรีษะเข้ารับการอบรม  เพราะจะทำให้กระทบใจผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ส่วนผู้ที่มีรอยสักตามตัวเช่นแขนและขา ต้องแต่งกายให้มิดชิด ไม่ให้เห็นรอยสักนั้น 2. ผู้สมัครต้องอ่านตารางปฏิบัติว่ามีอะไรบ้างให้เข้าใจ และยอมรับในการปฏิบัติตามนั้น 3. ปิดวาจา งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ระหว่างอบรม 4. ฝากของ เช่น กระเป๋าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 5. ต้องใส่ชุดสีขาวปฏิบัติธรรมเท่านั้น "ห้ามใส่เสื้อยืด" เนื้อผ้าไม่บางเกินไป กางเกงต้องมีความยาวเลยเข่าลงมา 6. ผู้หญิงกรุณารวบผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยผม 7. ไม่สวมรองเท้าแตะมา หมายรวมทั้งผู้ที่เดินทางมาส่ง ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและสวมรองเท้าแตะ *** ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน เตรียมกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำดื่มระหว่างการเข้าอบรม ธรรมสถานงดการแจกน้ำดื่มบรรจุในขวดพลาสติก ***
 • วิธีการสมัคร
  "ใบสมัครต้องเขียนด้วยลายมือครั้งแรก ครั้งต่อไปสามารถสำเนาและเปลี่ยนวันที่การจองได้" - ยอมรับกฎระเบียบ และดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป - ยอมรับกฎระเบียบ และดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับพระภิกษุ *ขอสงวนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามกฎระเบียบของทางราชการ
 • ตารางการปฏิบัติ
  ตารางอบรมสมาธิอานาปานสติ 04.30 น. - ตื่นนอน 04.45 น. - 05.55 น. ปฎิบัติรวม 06.00 น. - 06.30 น. เดินจงกรม 06.30 น. - 08.00 น. อาหารเช้า และทำกิจส่วนตัว 08.00 น. - 11.00 น. ปฎิบัติภาคเช้า (พัก 10นาทีทุกชั่วโมง) 11.00 น. - 13.00 น. อาหารเที่ยง และนอนพัก 13.00 น. - 16.00 น. ปฎิบัติภาคบ่าย (พัก 10นาทีทุกชั่วโมง) 16.00 น. - 16.30 น. เดินจงกรม 16.30 น. - 18.30 น. ดื่มน้ำปานะ และพักผ่อน 18.30 น. - 19.40 น. ปฎิบัติรวม 19.40 น. - 21.00 น. ฟังธรรมะบรรยาย และสวดมนต์ 21.15 น. พักผ่อน นอนหลับ วันสุดท้ายเสร็จสิ้นในเวลา 11.30 น.  ** ปิดวาจา ตลอดระยะเวลาการอบรม **
 • Course Timetable
  Anapanasati Daily Timetable 04:30 – Wake-up 04:45 – 05:55 Group meditation 06:00 – 06:30 Walking meditation 06:30 – 08:00 Breakfast and personal time 08:00 – 11:00 Morning meditation (rest 10 minutes every hour) 11:00 – 13:00 Lunch and rest time 13:00 – 16:00 Afternoon meditation (rest 10 minutes every hour) 16:00 – 16:30 Walking meditation 16:30 – 18:30 Tea break and personal time 18:30 – 19:40 Group meditation 19:40 – 21:00 Dhamma discourse and chanting 21:15 – Rest time and sleep The course ends at 11:30 on the last day. ** Noble Silence must be observed for the entire course **
 • How to Apply
  “Application form must be filled with applicant’s hand writing for the first time. For following applications, reuse the filled form by making a copy and changing required period of application” - Accept course rules and download an application form for layperson. Click below to download application form *Date and time of the course applied may get changed, subject to the authority’s mandate.
 • Application Conditions
  1. New students age only between 17 – 70 years old may apply. Students with tattoo on the face or head are not permitted to apply as it distracts others. However, tattoo on other parts of body such as arms or legs must be kept under the clothes and must be invisible. 2. Applicants must carefully read, understand, accept, and follow timetables, rules and conditions. 3. Observe noble silence. Do not use any communicating devices during the course. 4. Deposit your personal belongings such as bulky bags, and particularly communicating devices with our staff. 5. Wearing only white clothes for practicing Dhamma is mandatory. Wearing T-shirts are not allowed. The fabric is not too thin. The pant-length must be below the knees. 6. For ladies with long hair, please bind your hair neatly. Don’t let hair down. 7. Do not wear flip-flops and shorts. This also applies to accompanying persons. ** Students are required to bring personal water containers to store drinking water during the course.Water in a plastic bottle is no longer distributed.
 • Course Details
  The Anapanasati course is conducted by assisting teachers. Master Acharavadee Wongsakon does not teach this course, but the Dhamma discourse of Master’s voice is recorded and will be played for each particular course. In the application form, please indicate “You wish to reserve the seat for Techo Vipassana course between … to …” so that our staff will make necessary reservation in case you plan to take Techo Vipassana course subsequently. *The course is provided free of charge, except for a nominal fee for transportation if you cannot make it yourself. The van transport can be arranged upon request.
 • เงื่อนไขการสมัคร
  1.รับสมัครเฉพาะฆราวาสและแม่ชี ไม่จำกัดอายุ (งดรับบรรพชิต, ศิษย์อานาปานสติ และศิษย์เตโชวิปัสสนา ) 2. ผู้สมัครต้องอ่านตารางปฏิบัติว่ามีอะไรบ้างให้เข้าใจ และยอมรับในการปฏิบัติตามนั้น 3. ปิดวาจา งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ระหว่างอบรม 4. ฝากของ เช่น กระเป๋าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 5. ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด ต้องใส่เสื้อมีปก มีแขน ตัวเสื้อยาว ใส่กางเกงหลวม ๆ สีต้องไม่ฉูดฉาด เช่น สีแดง เหลือง เขียว ส้ม เป็นต้น 6. ผู้หญิงกรุณารวบผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยผม 7. ไม่สวมรองเท้าแตะมา หมายรวมทั้งผู้ที่เดินทางมาส่ง ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและสวมรองเท้าแตะ 8. รับสมัครจำนวนจำกัด หลักการพิจารณาใช้หลัก "สมัครก่อน ได้ที่นั่งก่อน" *** ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน เตรียมกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำดื่มระหว่างการเข้าอบรม ธรรมสถานงดการแจกน้ำดื่มบรรจุในขวดพลาสติก ***
 • ตารางการปฏิบัติ
  *ปิดวาจาตลอด จนกว่าการอบรมจะเสร็จสิ้น
 • รายละเอียดการปฏิบัติ
  การอบรมสมาธิอานาปานสติ สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส โดยอาจารย์ผู้ช่วยสอน ท่านอาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล ไม่ได้ขึ้นสอน แต่จะได้ฟังเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ ผ่านเสียงที่อัด ไว้ให้ในแต่ละคอร์ส
 • วิธีการสมัคร
  วิธีการสมัครคอร์สอบรมสมาธิอานาปานสติ 1 วัน ผู้สมัครลงทะเบียนในกูเกิ้ลฟอร์ม https://forms.gle/QLWt6arnMzwYZwgw8 หรือ สแกนเข้าลิงค์ตามภาพด้านล่าง โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะโทร.ไปสัมภาษณ์และชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการอบรมให้ท่านเพิ่มเติมเพื่อ **ยืนยัน** การเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันอบรม "การผ่านคอร์ส 1 วัน ไม่ถือว่าได้ผ่านคอร์สอานาปานสติ เพื่อเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน การเข้าอบรมคอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องผ่านคอร์สสมาธิอานาปานสติ 4 วัน 3 คืนก่อน เท่านั้น"
 • ตารางการปฎิบัติ
  ตารางอบรมสมาธิอานาปานสติ 04.30 น. -ตื่นนอน 04.45 - 06.30 น. -ปฎิบัติรวม และเดินจงกรม 06.30 - 08.00 น. -อาหารเช้า และทำกิจส่วนตัว 08.00 - 11.00 น. -ปฎิบัติภาคเช้า (พัก 10นาทีทุกชั่วโมง) 11.00 - 13.00 น. -อาหารเที่ยง และนอนพัก 13.00 - 16.00 น. -ปฎิบัติภาคบ่าย (พัก 10นาทีทุกชั่วโมง) 16.00 - 16.30 น. -เดินจงกรม 16.30 - 18.30 น. -ดื่มน้ำปานะ และพักผ่อน 18.30 - 19.30 น. -ปฎิบัติรวม 19.30 - 21.00 น. -ฟังธรรมะบรรยาย และสวดมนต์ 21.15 -พักผ่อน นอนหลับ ** ปิดวาจา ตลอดระยะเวลาการอบรม **
 • ข้อแนะนำอื่นๆ
  สิ่งที่พึงตระหนัก การอบรมวิปัสสนากรรมฐานนี้ เป็นการฝึกวิปัสสนาอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถชำระจิตให้บริสุทธ์ได้ลงลึกใน ระดับจิตไร้สำนึกอย่างทรงพลัง ด้วยวิธีการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส อันจะเกิดประโยชน์และกุศลสูงมาก แก่ผู้ปฏิบัติ ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ด้วยการปฏิบัตินี้สามารถเข้าถึงการขุดรากถอนโคนอาสวกิเลสเพื่อการ จบสิ้นวัฏสงสาร ผู้ปฏิบัติจำต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประสบ ความสำเร็จ ต้องสำรวมโดยเฉพาะกฎของการไม่พูด เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ เป็นการลดการปรุง แต่งเข้าสู่กระแสจิต การอบรมนี้ไม่ใช่เป็นเพียงให้ผู้แสวงธรรมมาถือศีล สวดมนต์ แล้วมาช่วยปัดกวาด ศาลาธรรม แต่เป็นการมาปฏิบัติภาวนาขั้นสูง เพื่อก้าวสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จองจำชีวิตมาเนิ่นนาน นับชาติภพไม่ถ้วน ผู้ปฏิบัติจำต้องมีความมุ่งมั่น มีความเพียรอย่างแท้จริง เพื่อการเข้าถึงซึ่งมรรคผล ​ การเตรียมจิตใจ เตรียมความมุ่งมั่นแห่งใจในการก้าวมาสู่การเจริญภาวนาอย่างจริงจัง ควรตัดความกังวลใจใด ๆ ทิ้งไปเพื่อให้ จิตใจสงบ ไม่ไขว้เขว ให้ตระหนักว่า นี่เป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่จะได้ออกเดินสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้น ที่ผลของความพากเพียรในการวิปัสสนาแม้ในระดับเริ่มต้น ก็จะช่วยเป็นพลังยกชีวิตผู้ปฏิบัติและจักมีผลแผ่ มาถึงครอบครัวอีกด้วย ดังนั้น การต้องปลีกตนจากภารกิจและความห่วงใยใด ๆ เพียงชั่วระยะเวลาสั้น แม้จะทำได้ยาก แต่ก็เป็นการกระทำที่มีคุณค่ายิ่ง แทนการใช้ทุกวันของชีวิตให้วนเวียนอยู่กับภาระ หรือเครื่องเศร้าหมอง อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ​ สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย 1. เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผ้าขนหนู เสื้อกันหนาว และถุงเท้า (สำหรับหน้าหนาว) รองเท้าแตะ ยาทากันยุง ควรนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอย่างเพียงพอ หรืออาจจะมาซักเสื้อผ้าเองได้ ควรติดผ้าพันคอ หรือผ้าคลุมไหล่มาด้วยในทุกฤดู เพราะลมแรง ควรนำเสื้อกันหนาวอย่างน้อย 1 ตัวมาด้วยทุกฤดู และควรนำ ถุงเท้ามาด้วย หากเป็นฤดูหนาวเนื่องจากอากาศจะหนาวเย็นมา (ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อกันหนาว ต้องเป็นสีขาวเท่านั้น) ​ 2. สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาเอง การอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากต้องการเดินทางมากับรถที่ธรรมสถาน จัดเตรียมให้ต้องเตรียมค่ารถไป-กลับ 500 บาทต่อคน รถตู้จะออกจากมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ซ.อ่อนนุช 8 กรุงเทพฯ เวลาไม่เกิน 07.00 น. ​ 3. ที่ธรรมสถานมียารักษาโรคพื้นฐานทั่วไปจัดเตรียมไว้ให้ หากผู้ใดที่ต้องมียาเฉพาะทาง โปรดจัดเตรียมมา ให้พอเพียงด้วยตัวท่านเอง ให้หลีกเลี่ยงยาที่ทำให้ง่วงซึม ยานอนหลับ และไม่อนุญาตให้ใช้ยาที่รบกวน สติสัมปชัญญะทั้งหลายในระหว่างการอบรม
 • เงื่อนไขการสมัคร
  1. ศิษย์ใหม่ รับเฉพาะอายุ 21-70 ปี สตรีมีครรภ์ ห้ามปฏิบัติเตโชวิปัสสนา แต่ปฏิบัติสมาธิอานาปานสติได้ ​ ไม่อนุญาตผู้ที่มีรอยสักอยู่บนใบหน้าและศีรษะเข้ารับการอบรม เพราะจะทำให้กระทบใจผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ส่วนผู้ที่มีรอยสักตามตัว เช่น แขนและขา ต้องแต่งกายให้มิดชิด ไม่ให้เห็นรอยสักนั้น ​ ห้ามผู้ทำสีผมและทาเล็บทุกชนิด เข้ารับการอบรมปฏิบัติภาวนา ​ 2. ทั้งศิษย์ใหม่และศิษย์เก่า ต้องเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ห้ามเว้นว่าง แล้วถ่ายภาพใบสมัครแนบมากับอีเมล์ ส่งไปที่ info@techovipassana.org ในการสมัครครั้งต่อ ๆ ไปสามารถใช้ใบสมัครเดิมโดยเปลี่ยนวันที่ ที่สมัครและคอร์สที่ขอสมัครเข้ามา ​ 3. ศิษย์เก่า ต้องมีวินัยในการภาวนา โดยหากเป็นศิษย์อานาปานสติ ที่กำลังจะเข้าคอร์สเตโชวิปัสสนา ต้องภาวนาอย่างมีวินัยที่บ้านก่อนเข้าคอร์ส วันละ 1 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับศิษย์เตโชวิปัสสนา ที่จะเข้าคอร์สถัดไปในฐานะศิษย์เก่า ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ​ 4. ผู้เข้าอบรมจะต้องมาถึงธรรมสถาน ในวันแรกของการอบรม ไม่เกิน 09.30 น. วันสุดท้ายของการอบรมจะสิ้นสุดในเวลาไม่เกิน 08.00 น.
 • รายละเอียด
  การอบรมสมาธิอานาปานสติ สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส โดยอาจารย์ผู้ช่วยสอน ท่านอาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล ไม่ได้ขึ้นสอน แต่จะได้ฟังเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ ผ่านเสียงที่อัด ไว้ให้ในแต่ละคอร์ส *โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน อนุญาตให้สมัครล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนและอายุผู้สมัครใหม่ ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป สำหรับผู้มีอายุ 21-70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้เพียง 1 ครั้ง สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือมากกว่า 70 ปี จะได้รับอนุญาตให้อบรมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง *หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ลงสมัครแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือต้องไปฉีดวัคซีนด่วน **ท่านอาจารย์อนุญาต ให้ยกเลิกการปฏิบัติได้กลางคัน** *ขอสงวนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามกฎระเบียบของทางราชการ*
 • โหลดใบสมัคร
  "ใบสมัครต้องเขียนด้วยลายมือครั้งแรก ครั้งต่อไปสามารถสำเนาและเปลี่ยนวันที่การจองได้" -ยอมรับกฎระเบียบ และดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป -ยอมรับกฎระเบียบ และดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับพระภิกษุ *ขอสงวนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามกฎระเบียบของทางราชการ ​ *แต่ละคอร์สจะปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อ มีจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร ราว 2 เท่าของจำนวนที่ว่างแล้ว *คอร์สเตโชวิปัสสนาทุกคอร์ส อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ อันเนื่องมาจากสุขภาพ ของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
 • ระเบียบการเข้าอบรม **สำคัญมากโปรดอ่านให้ครบทุกข้อ**
  1. ผู้สมัครศิษย์ใหม่ที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนาได้ "ต้องผ่านการอบรมสมาธิอานาปานสติของ สายเตโชวิปัสสนา ก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง" **และต้องปฏิบัติอานาปานสติต่อเนื่องอีก 30 ชั่วโมง ที่บ้านก่อนที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานได้ 2. รักษากฎของการห้ามพูด และติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทั้งระหว่าง ผู้ปฏิบัติและกับโลกภายนอก ตลอด ระยะเวลาเข้ารับการอบรม ยกเว้น การสอบถามใดๆ กับอาจารย์ผู้สอน หรือธรรมบริกร ​ 3. ต้องใส่ชุดสีขาวปฏิบัติธรรมเท่านั้น เนื้อผ้าไม่บางเกินไป กางเกงต้องมีความยาวเลยเข่าลงมา ต้องเป็น ทรงหลวมๆ สบายๆ เพื่อให้ศิษย์ทั้งใหม่และเก่า ปรับตัวปรับใจก่อนที่จะมานั่งปฏิบัติธรรม ณ เตโชสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มาอยู่เบื้องหน้าอาจารย์เพื่อรับการอบรมสอนสั่ง แผ่พลังและสอบอารมณ์ให้ ผู้ที่เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานและอบรมสมาธิอานาปานสติ ทุกคนต้องมาปฏิบัติภาวนาด้วยชุดขาว ปฏิบัติธรรม หรือเสื้อขาวล้วนและผ้าถุงหรือกางเกงขายาวสีขาว "ห้ามใส่เสื้อยืด" เพื่อเตือนตัวเองว่า มาอบรมจิตเช่นนักบวช ไม่ใช่แค่มาย้ายที่นอนและมานั่งสะสมแต้มบุญกุศล หากใคร ไม่พร้อม ให้นอนอยู่บ้าน พักผ่อนท่องเที่ยว ไปตระเวนทำบุญให้สบายใจ ไม่ต้องออกมาสู้ศึกสงคราม ประหารกิเลสเพื่อการสิ้นภพจบชาติ เตโชสถานไม่ใช่ที่แวะจ่ายตลาด แต่เป็นที่ๆ ปลุกจิตสำนึกที่มืดบอด ให้ตื่น และเป็นที่ ๆจะพาทุกดวงจิต ให้พ้นกรรมและพ้นจากความเป็นทาส ได้รับความเป็นไท พ้นจากการกดขี่ข่มเหงของกิเลสไว้ในสังสารวัฏ ​ 4. ไม่ให้นำหนังสือ วิทยุ เครื่องมือสื่อสารใดๆ เช่น คอมพิวเตอร์, iPad, Smart Phone, เครื่องเล่นเพลง และของมีค่าใดๆ ติดตัวมาด้วย ​ 5. โทรศัพท์มือถือ ในระหว่างปฏิบัติจะต้องฝากไว้ที่ส่วนกลาง ตลอดทั้ง 7 วันเท่านั้น ห้ามใช้ติดต่อสื่อสาร เด็ดขาด หากมีเรื่องกังวลใจใดๆ ให้ธรรมบริกรช่วยติดต่อแทนท่านได้ ​ 6. ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ปฏิบัติ จนครบตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละคอร์ส ห้ามลากลับก่อน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ยกเว้น อาจารย์จะอนุญาตให้ในกรณีของการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องออกไปรักษาด่วนเท่านั้น
 • วิธีสมัครคอร์สเตโช 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)
  ศิษย์เก่าสามารถมาปฏิบัติได้ทั้งสมาธิอานาปานสติ หรือ เตโชวิปัสสนากรรมฐาน * เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่ต้องการมาภาวนาระยะสั้น ให้เข้ามาปฏิบัติได้ที่ธรรมสถานโดยไม่มีการสอน เป็นคอร์ส สามารถเข้าธรรมสถานได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เริ่มปฏิบัติเวลา 12.30 น. * โดยจะแผ่เมตตาในวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น. วิธีการสมัครคอร์สเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า) สมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น เพียงแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อและระบุคอร์ส วัน-เวลา คอร์สที่ต้องการ สมัครผ่านทางอีเมล info@techovipassana.org เท่านั้น
 • ข้อแนะนำอื่นๆ
  สิ่งที่พึงตระหนัก การอบรมวิปัสสนากรรมฐานนี้ เป็นการฝึกวิปัสสนาอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถชำระจิตให้บริสุทธ์ได้ลงลึกใน ระดับจิตไร้สำนึกอย่างทรงพลัง ด้วยวิธีการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส อันจะเกิดประโยชน์และกุศลสูงมาก แก่ผู้ปฏิบัติ ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ด้วยการปฏิบัตินี้สามารถเข้าถึงการขุดรากถอนโคนอาสวกิเลสเพื่อการ จบสิ้นวัฏสงสาร ผู้ปฏิบัติจำต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประสบ ความสำเร็จ ต้องสำรวมโดยเฉพาะกฎของการไม่พูด เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ เป็นการลดการปรุง แต่งเข้าสู่กระแสจิต การอบรมนี้ไม่ใช่เป็นเพียงให้ผู้แสวงธรรมมาถือศีล สวดมนต์ แล้วมาช่วยปัดกวาด ศาลาธรรม แต่เป็นการมาปฏิบัติภาวนาขั้นสูง เพื่อก้าวสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จองจำชีวิตมาเนิ่นนาน นับชาติภพไม่ถ้วน ผู้ปฏิบัติจำต้องมีความมุ่งมั่น มีความเพียรอย่างแท้จริง เพื่อการเข้าถึงซึ่งมรรคผล ​ การเตรียมจิตใจ เตรียมความมุ่งมั่นแห่งใจในการก้าวมาสู่การเจริญภาวนาอย่างจริงจัง ควรตัดความกังวลใจใด ๆ ทิ้งไปเพื่อให้ จิตใจสงบ ไม่ไขว้เขว ให้ตระหนักว่า นี่เป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่จะได้ออกเดินสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้น ที่ผลของความพากเพียรในการวิปัสสนาแม้ในระดับเริ่มต้น ก็จะช่วยเป็นพลังยกชีวิตผู้ปฏิบัติและจักมีผลแผ่ มาถึงครอบครัวอีกด้วย ดังนั้น การต้องปลีกตนจากภารกิจและความห่วงใยใด ๆ เพียงชั่วระยะเวลาสั้น แม้จะทำได้ยาก แต่ก็เป็นการกระทำที่มีคุณค่ายิ่ง แทนการใช้ทุกวันของชีวิตให้วนเวียนอยู่กับภาระ หรือเครื่องเศร้าหมอง อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ​ สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย 1. เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผ้าขนหนู เสื้อกันหนาว และถุงเท้า (สำหรับหน้าหนาว) รองเท้าแตะ ยาทากันยุง ควรนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอย่างเพียงพอ หรืออาจจะมาซักเสื้อผ้าเองได้ ควรติดผ้าพันคอ หรือผ้าคลุมไหล่มาด้วยในทุกฤดู เพราะลมแรง ควรนำเสื้อกันหนาวอย่างน้อย 1 ตัวมาด้วยทุกฤดู และควรนำ ถุงเท้ามาด้วย หากเป็นฤดูหนาวเนื่องจากอากาศจะหนาวเย็นมา (ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อกันหนาว ต้องเป็นสีขาวเท่านั้น) ​ 2. ที่ธรรมสถานมียารักษาโรคพื้นฐานทั่วไปจัดเตรียมไว้ให้ หากผู้ใดที่ต้องมียาเฉพาะทาง โปรดจัดเตรียมมา ให้พอเพียงด้วยตัวท่านเอง ให้หลีกเลี่ยงยาที่ทำให้ง่วงซึม ยานอนหลับ และไม่อนุญาตให้ใช้ยาที่รบกวน สติสัมปชัญญะทั้งหลายในระหว่างการอบรม
 • รายละเอียด
  การอบรมสมาธิอานาปานสติ สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส โดยอาจารย์ผู้ช่วยสอน ท่านอาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล ไม่ได้ขึ้นสอน แต่จะได้ฟังเสียงบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ ผ่านเสียงที่อัด ไว้ให้ในแต่ละคอร์ส
 • ระเบียบการเข้าอบรม **สำคัญมากโปรดอ่านให้ครบทุกข้อ**
  1. ผู้สมัครศิษย์ใหม่ที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนาได้ "ต้องผ่านการอบรมสมาธิอานาปานสติของ สายเตโชวิปัสสนา ก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง" **และต้องปฏิบัติอานาปานสติต่อเนื่องอีก 30 ชั่วโมง ที่บ้านก่อนที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานได้ 2. รักษากฎของการห้ามพูด และติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทั้งระหว่าง ผู้ปฏิบัติและกับโลกภายนอก ตลอด ระยะเวลาเข้ารับการอบรม ยกเว้น การสอบถามใดๆ กับอาจารย์ผู้สอน หรือธรรมบริกร ​ 3. ต้องใส่ชุดสีขาวปฏิบัติธรรมเท่านั้น เนื้อผ้าไม่บางเกินไป กางเกงต้องมีความยาวเลยเข่าลงมา ต้องเป็น ทรงหลวมๆ สบายๆ เพื่อให้ศิษย์ทั้งใหม่และเก่า ปรับตัวปรับใจก่อนที่จะมานั่งปฏิบัติธรรม ณ เตโชสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มาอยู่เบื้องหน้าอาจารย์เพื่อรับการอบรมสอนสั่ง แผ่พลังและสอบอารมณ์ให้ ผู้ที่เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานและอบรมสมาธิอานาปานสติ ทุกคนต้องมาปฏิบัติภาวนาด้วยชุดขาว ปฏิบัติธรรม หรือเสื้อขาวล้วนและผ้าถุงหรือกางเกงขายาวสีขาว "ห้ามใส่เสื้อยืด" เพื่อเตือนตัวเองว่า มาอบรมจิตเช่นนักบวช ไม่ใช่แค่มาย้ายที่นอนและมานั่งสะสมแต้มบุญกุศล หากใคร ไม่พร้อม ให้นอนอยู่บ้าน พักผ่อนท่องเที่ยว ไปตระเวนทำบุญให้สบายใจ ไม่ต้องออกมาสู้ศึกสงคราม ประหารกิเลสเพื่อการสิ้นภพจบชาติ เตโชสถานไม่ใช่ที่แวะจ่ายตลาด แต่เป็นที่ๆ ปลุกจิตสำนึกที่มืดบอด ให้ตื่น และเป็นที่ ๆจะพาทุกดวงจิต ให้พ้นกรรมและพ้นจากความเป็นทาส ได้รับความเป็นไท พ้นจากการกดขี่ข่มเหงของกิเลสไว้ในสังสารวัฏ ​ 4. ไม่ให้นำหนังสือ วิทยุ เครื่องมือสื่อสารใดๆ เช่น คอมพิวเตอร์, iPad, Smart Phone, เครื่องเล่นเพลง และของมีค่าใดๆ ติดตัวมาด้วย ​ 5. โทรศัพท์มือถือ ในระหว่างปฏิบัติจะต้องฝากไว้ที่ส่วนกลาง ตลอดทั้ง 7 วันเท่านั้น ห้ามใช้ติดต่อสื่อสาร เด็ดขาด หากมีเรื่องกังวลใจใดๆ ให้ธรรมบริกรช่วยติดต่อแทนท่านได้ ​ 6. ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ปฏิบัติ จนครบตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละคอร์ส ห้ามลากลับก่อน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ยกเว้น อาจารย์จะอนุญาตให้ในกรณีของการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องออกไปรักษาด่วนเท่านั้น
 • เงื่อนไขการสมัคร
  คอร์สสมาธิอานาปานสติ 1 วัน 1.รับสมัครเฉพาะฆราวาสและแม่ชี ไม่จำกัดอายุ (งดรับบรรพชิต, ศิษย์อานาปานสติ และศิษย์เตโชวิปัสสนา ) 2. ผู้สมัครต้องอ่านตารางปฏิบัติว่ามีอะไรบ้างให้เข้าใจ และยอมรับในการปฏิบัติตามนั้น 3. ปิดวาจา งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ระหว่างอบรม 4. ฝากของ เช่น กระเป๋าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 5. ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด ต้องใส่เสื้อมีปก มีแขน ตัวเสื้อยาว ใส่กางเกงหลวม ๆ สีต้องไม่ฉูดฉาด เช่น สีแดง เหลือง เขียว ส้ม เป็นต้น 6. ผู้หญิงกรุณารวบผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยผม 7. ไม่สวมรองเท้าแตะมา หมายรวมทั้งผู้ที่เดินทางมาส่ง ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและสวมรองเท้าแตะ 8. รับสมัครจำนวนจำกัด หลักการพิจารณาใช้หลัก "สมัครก่อน ได้ที่นั่งก่อน" *** ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน เตรียมกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อใส่น้ำดื่มระหว่างการเข้าอบรม ธรรมสถานงดการแจกน้ำดื่มบรรจุในขวดพลาสติก *** คอร์สอานาปานสติ และคอร์สเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน 1. ศิษย์ใหม่ รับเฉพาะอายุ 17-70 ปี สตรีมีครรภ์ ห้ามปฏิบัติเตโชวิปัสสนา แต่ปฏิบัติสมาธิอานาปานสติได้ ​ ไม่อนุญาตผู้ที่มีรอยสักอยู่บนใบหน้าและศีรษะเข้ารับการอบรม เพราะจะทำให้กระทบใจผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ส่วนผู้ที่มีรอยสักตามตัว เช่น แขนและขา ต้องแต่งกายให้มิดชิด ไม่ให้เห็นรอยสักนั้น ​ ห้ามผู้ทำสีผมและทาเล็บทุกชนิด เข้ารับการอบรมปฏิบัติภาวนา ​ 2. ทั้งศิษย์ใหม่และศิษย์เก่า ต้องเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ห้ามเว้นว่าง แล้วถ่ายภาพใบสมัครแนบมากับอีเมล์ ส่งไปที่ info@techovipassana.org ในการสมัครครั้งต่อ ๆ ไปสามารถใช้ใบสมัครเดิมโดยเปลี่ยนวันที่ ที่สมัครและคอร์สที่ขอสมัครเข้ามา ​ 3. ศิษย์เก่า ต้องมีวินัยในการภาวนา โดยหากเป็นศิษย์อานาปานสติ ที่กำลังจะเข้าคอร์สเตโชวิปัสสนา ต้องภาวนาอย่างมีวินัยที่บ้านก่อนเข้าคอร์ส วันละ 1 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับศิษย์เตโชวิปัสสนา ที่จะเข้าคอร์สถัดไปในฐานะศิษย์เก่า ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ​ 4. ผู้เข้าอบรมจะต้องมาถึงธรรมสถาน ในวันแรกของการอบรม ไม่เกิน 09.30 น. วันสุดท้ายของการอบรมจะสิ้นสุดในเวลาไม่เกิน 08.00 น.
 • ตารางการปฎิบัติ
  1.สมาธิอานาปานสติ 1 วัน ตารางปฏิบัติ(พัก 10นาที ทุกชั่วโมง) 09.00 น. เตรียมพร้อมขึ้นห้องปฏิบัติ 17.00 น. การปฏิบัติเสร็จสิ้น 2.สมาธิอานาปานสติ และเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2คืน 04.30 น. -ตื่นนอน 04.45 - 06.30 น. -ปฎิบัติรวม และเดินจงกรม 06.30 - 08.00 น. -อาหารเช้า และทำกิจส่วนตัว 08.00 - 11.00 น. -ปฎิบัติภาคเช้า (พัก 10นาทีทุกชั่วโมง) 11.00 - 13.00 น. -อาหารเที่ยง และนอนพัก 13.00 - 16.00 น. -ปฎิบัติภาคบ่าย (พัก 10นาทีทุกชั่วโมง) 16.00 - 16.30 น. -เดินจงกรม 16.30 - 18.30 น. -ดื่มน้ำปานะ และพักผ่อน 18.30 - 19.30 น. -ปฎิบัติรวม 19.30 - 21.00 น. -ฟังธรรมะบรรยาย และสวดมนต์ 21.15 น. -พักผ่อน นอนหลับ ** ปิดวาจา ตลอดระยะเวลาการอบรม **
 • วิธีการสมัคร
  1.วิธีการสมัครคอร์สสมาธิอานาปานสติ 1 วัน ผู้สมัครลงทะเบียนในกูเกิ้ลฟอร์ม https://forms.gle/QLWt6arnMzwYZwgw8 หรือ สแกนเข้าลิงค์ตามภาพด้านล่าง โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะโทร.ไปสัมภาษณ์และชี้แจงระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการอบรมให้ท่านเพิ่มเติมเพื่อ **ยืนยัน** การเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันอบรม "การผ่านคอร์ส 1 วัน ไม่ถือว่าได้ผ่านคอร์สอานาปานสติ เพื่อเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน การเข้าอบรมคอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องผ่านคอร์สสมาธิอานาปานสติ 4 วัน 3 คืนก่อน เท่านั้น" 2.วิธีสมัครคอร์สเตโช 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า) ศิษย์เก่าสามารถมาปฏิบัติได้ทั้งสมาธิอานาปานสติ หรือ เตโชวิปัสสนากรรมฐาน * เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่ต้องการมาภาวนาระยะสั้น ให้เข้ามาปฏิบัติได้ที่ธรรมสถานโดยไม่มีการสอน เป็นคอร์ส สามารถเข้าธรรมสถานได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เริ่มปฏิบัติเวลา 12.30 น. * โดยจะแผ่เมตตาในวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น. วิธีการสมัครคอร์สเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า) สมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น เพียงแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อและระบุคอร์ส วัน-เวลา คอร์สที่ต้องการ สมัครผ่านทางอีเมล info@techovipassana.org เท่านั้น 3.วิธีการสมัครคอร์สสมาธิอานาปานสติ 3 วัน 2 คืน "ใบสมัครต้องเขียนด้วยลายมือครั้งแรก ครั้งต่อไปสามารถสำเนาและเปลี่ยนวันที่การจองได้" -ยอมรับกฎระเบียบ และดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป -ยอมรับกฎระเบียบ และดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับพระภิกษุ (หมายเหตุ: การผ่านคอร์ส 1 วัน ไม่ถือว่าได้ผ่านคอร์สอานาปานสติ เพื่อเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน การเข้าอบรมคอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน จะต้องผ่านคอร์สสมาธิอานาปานสติ 3 วัน 2 คืน ก่อน เท่านั้น) *คอร์สเตโชวิปัสสนาทุกคอร์ส อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ อันเนื่องมาจากสุขภาพ ของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
 • เงื่อนไขการสมัคร
  1. ศิษย์ใหม่ รับเฉพาะอายุ 21-70 ปี สตรีมีครรภ์ ห้ามปฏิบัติเตโชวิปัสสนา แต่ปฏิบัติสมาธิอานาปานสติได้ ​ ไม่อนุญาตผู้ที่มีรอยสักอยู่บนใบหน้าและศีรษะเข้ารับการอบรม เพราะจะทำให้กระทบใจผู้ปฏิบัติอื่น ๆ ส่วนผู้ที่มีรอยสักตามตัว เช่น แขนและขา ต้องแต่งกายให้มิดชิด ไม่ให้เห็นรอยสักนั้น ​ ห้ามผู้ทำสีผมและทาเล็บทุกชนิด เข้ารับการอบรมปฏิบัติภาวนา ​ 2. ทั้งศิษย์ใหม่และศิษย์เก่า ต้องเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ห้ามเว้นว่าง แล้วถ่ายภาพใบสมัครแนบมากับอีเมล์ ส่งไปที่ info@techovipassana.org ในการสมัครครั้งต่อ ๆ ไปสามารถใช้ใบสมัครเดิมโดยเปลี่ยนวันที่ ที่สมัครและคอร์สที่ขอสมัครเข้ามา ​ 3. ศิษย์เก่า ต้องมีวินัยในการภาวนา โดยหากเป็นศิษย์อานาปานสติ ที่กำลังจะเข้าคอร์สเตโชวิปัสสนา ต้องภาวนาอย่างมีวินัยที่บ้านก่อนเข้าคอร์ส วันละ 1 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับศิษย์เตโชวิปัสสนา ที่จะเข้าคอร์สถัดไปในฐานะศิษย์เก่า ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ​ 4. ผู้เข้าอบรมจะต้องมาถึงธรรมสถาน ในวันแรกของการอบรม ไม่เกิน 09.30 น. วันสุดท้ายของการอบรมจะสิ้นสุดในเวลาไม่เกิน 08.00 น.
 • โหลดใบสมัคร
  "ใบสมัครต้องเขียนด้วยลายมือครั้งแรก ครั้งต่อไปสามารถสำเนาและเปลี่ยนวันที่การจองได้" -ยอมรับกฎระเบียบ และดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป -ยอมรับกฎระเบียบ และดาวน์โหลดใบสมัคร สำหรับพระภิกษุ *ขอสงวนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามกฎระเบียบของทางราชการ ​ *แต่ละคอร์สจะปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อ มีจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร ราว 2 เท่าของจำนวนที่ว่างแล้ว *คอร์สเตโชวิปัสสนาทุกคอร์ส อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ อันเนื่องมาจากสุขภาพ ของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
 • ตารางการปฏิบัติ
  04.20 น. -ตื่นนอน 04.40 - 06.30 น. -ปฎิบัติรวม และเดินจงกรม 06.30 - 08.00 น. -อาหารเช้า และทำกิจส่วนตัว 08.00 - 11.00 น. -ปฎิบัติภาคเช้า (พัก 10 นาทีทุกชั่วโมง) 11.00 - 13.00 น. -อาหารเที่ยง และนอนพัก 13.00 - 16.30 น. -ปฎิบัติภาคบ่าย (พัก 10 นาทีทุกชั่วโมง) 16.30 - 17.00 น. -เดินจงกรม 17.00 - 18.30 น. -ดื่มน้ำปานะ และพักผ่อน 18.30 - 19.30 น. -ปฎิบัติรวม 19.45 - 20.45 น. -ฟังธรรมบรรยาย และสวดมนต์ 21.00 น. -พักผ่อน นอนหลับ *วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา 08.00 น. * ปิดวาจาโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการอบรม 7 วัน
 • ระเบียบการเข้าอบรม **สำคัญมากโปรดอ่านให้ครบทุกข้อ**
  1. ผู้สมัครศิษย์ใหม่ที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนาได้ "ต้องผ่านการอบรมสมาธิอานาปานสติของ สายเตโชวิปัสสนา ก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง" **และต้องปฏิบัติอานาปานสติต่อเนื่องอีก 30 ชั่วโมง ที่บ้านก่อนที่จะเข้าอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานได้ 2. รักษากฎของการห้ามพูด และติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทั้งระหว่าง ผู้ปฏิบัติและกับโลกภายนอก ตลอด ระยะเวลาเข้ารับการอบรม ยกเว้น การสอบถามใดๆ กับอาจารย์ผู้สอน หรือธรรมบริกร ​ 3. ต้องใส่ชุดสีขาวปฏิบัติธรรมเท่านั้น เนื้อผ้าไม่บางเกินไป กางเกงต้องมีความยาวเลยเข่าลงมา ต้องเป็น ทรงหลวมๆ สบายๆ เพื่อให้ศิษย์ทั้งใหม่และเก่า ปรับตัวปรับใจก่อนที่จะมานั่งปฏิบัติธรรม ณ เตโชสถานอันศักดิ์สิทธิ์ มาอยู่เบื้องหน้าอาจารย์เพื่อรับการอบรมสอนสั่ง แผ่พลังและสอบอารมณ์ให้ ผู้ที่เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานและอบรมสมาธิอานาปานสติ ทุกคนต้องมาปฏิบัติภาวนาด้วยชุดขาว ปฏิบัติธรรม หรือเสื้อขาวล้วนและผ้าถุงหรือกางเกงขายาวสีขาว "ห้ามใส่เสื้อยืด" เพื่อเตือนตัวเองว่า มาอบรมจิตเช่นนักบวช ไม่ใช่แค่มาย้ายที่นอนและมานั่งสะสมแต้มบุญกุศล หากใคร ไม่พร้อม ให้นอนอยู่บ้าน พักผ่อนท่องเที่ยว ไปตระเวนทำบุญให้สบายใจ ไม่ต้องออกมาสู้ศึกสงคราม ประหารกิเลสเพื่อการสิ้นภพจบชาติ เตโชสถานไม่ใช่ที่แวะจ่ายตลาด แต่เป็นที่ๆ ปลุกจิตสำนึกที่มืดบอด ให้ตื่น และเป็นที่ ๆจะพาทุกดวงจิต ให้พ้นกรรมและพ้นจากความเป็นทาส ได้รับความเป็นไท พ้นจากการกดขี่ข่มเหงของกิเลสไว้ในสังสารวัฏ ​ 4. ไม่ให้นำหนังสือ วิทยุ เครื่องมือสื่อสารใดๆ เช่น คอมพิวเตอร์, iPad, Smart Phone, เครื่องเล่นเพลง และของมีค่าใดๆ ติดตัวมาด้วย ​ 5. โทรศัพท์มือถือ ในระหว่างปฏิบัติจะต้องฝากไว้ที่ส่วนกลาง ตลอดทั้ง 7 วันเท่านั้น ห้ามใช้ติดต่อสื่อสาร เด็ดขาด หากมีเรื่องกังวลใจใดๆ ให้ธรรมบริกรช่วยติดต่อแทนท่านได้ ​ 6. ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ปฏิบัติ จนครบตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละคอร์ส ห้ามลากลับก่อน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ยกเว้น อาจารย์จะอนุญาตให้ในกรณีของการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องออกไปรักษาด่วนเท่านั้น
 • ข้อแนะนำอื่นๆ
  สิ่งที่พึงตระหนัก การอบรมวิปัสสนากรรมฐานนี้ เป็นการฝึกวิปัสสนาอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถชำระจิตให้บริสุทธ์ได้ลงลึกใน ระดับจิตไร้สำนึกอย่างทรงพลัง ด้วยวิธีการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส อันจะเกิดประโยชน์และกุศลสูงมาก แก่ผู้ปฏิบัติ ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ด้วยการปฏิบัตินี้สามารถเข้าถึงการขุดรากถอนโคนอาสวกิเลสเพื่อการ จบสิ้นวัฏสงสาร ผู้ปฏิบัติจำต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประสบ ความสำเร็จ ต้องสำรวมโดยเฉพาะกฎของการไม่พูด เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ เป็นการลดการปรุง แต่งเข้าสู่กระแสจิต การอบรมนี้ไม่ใช่เป็นเพียงให้ผู้แสวงธรรมมาถือศีล สวดมนต์ แล้วมาช่วยปัดกวาด ศาลาธรรม แต่เป็นการมาปฏิบัติภาวนาขั้นสูง เพื่อก้าวสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จองจำชีวิตมาเนิ่นนาน นับชาติภพไม่ถ้วน ผู้ปฏิบัติจำต้องมีความมุ่งมั่น มีความเพียรอย่างแท้จริง เพื่อการเข้าถึงซึ่งมรรคผล ​ การเตรียมจิตใจ เตรียมความมุ่งมั่นแห่งใจในการก้าวมาสู่การเจริญภาวนาอย่างจริงจัง ควรตัดความกังวลใจใด ๆ ทิ้งไปเพื่อให้ จิตใจสงบ ไม่ไขว้เขว ให้ตระหนักว่า นี่เป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่จะได้ออกเดินสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้น ที่ผลของความพากเพียรในการวิปัสสนาแม้ในระดับเริ่มต้น ก็จะช่วยเป็นพลังยกชีวิตผู้ปฏิบัติและจักมีผลแผ่ มาถึงครอบครัวอีกด้วย ดังนั้น การต้องปลีกตนจากภารกิจและความห่วงใยใด ๆ เพียงชั่วระยะเวลาสั้น แม้จะทำได้ยาก แต่ก็เป็นการกระทำที่มีคุณค่ายิ่ง แทนการใช้ทุกวันของชีวิตให้วนเวียนอยู่กับภาระ หรือเครื่องเศร้าหมอง อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ​ สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย 1. เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผ้าขนหนู เสื้อกันหนาว และถุงเท้า (สำหรับหน้าหนาว) รองเท้าแตะ ยาทากันยุง ควรนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอย่างเพียงพอ หรืออาจจะมาซักเสื้อผ้าเองได้ ควรติดผ้าพันคอ หรือผ้าคลุมไหล่มาด้วยในทุกฤดู เพราะลมแรง ควรนำเสื้อกันหนาวอย่างน้อย 1 ตัวมาด้วยทุกฤดู และควรนำ ถุงเท้ามาด้วย หากเป็นฤดูหนาวเนื่องจากอากาศจะหนาวเย็นมา (ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อกันหนาว ต้องเป็นสีขาวเท่านั้น) ​ 2. สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาเอง การอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากต้องการเดินทางมากับรถที่ธรรมสถาน จัดเตรียมให้ต้องเตรียมค่ารถไป-กลับ 500 บาทต่อคน รถตู้จะออกจากมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ซ.อ่อนนุช 8 กรุงเทพฯ เวลาไม่เกิน 07.00 น. ​ 3. ที่ธรรมสถานมียารักษาโรคพื้นฐานทั่วไปจัดเตรียมไว้ให้ หากผู้ใดที่ต้องมียาเฉพาะทาง โปรดจัดเตรียมมา ให้พอเพียงด้วยตัวท่านเอง ให้หลีกเลี่ยงยาที่ทำให้ง่วงซึม ยานอนหลับ และไม่อนุญาตให้ใช้ยาที่รบกวน สติสัมปชัญญะทั้งหลายในระหว่างการอบรม
 • Conditions for Application
  1. The course is only applicable for laypersons and nuns without age limit. Monks and Techo students (both Anapanasati and Techo Vipassana) are not eligible to apply. 2. Applicants have to carefully read, understand and accept the Course Timetable accordingly. 3. Observe noble silence and restrain from using all kinds of communication devices during the course. 4. Personal belongings such as big-sized bags and especially communication devices must be kept with our staff. 5. Wearing T-shirt is not allowed. Descent dress is recommended such as dress with collar and sleeves. The dress should be polite, comfortable, not too tight or reveal part of body. Do not dress in vivid colors such as red, yellow, green, orange etc. 6. For lady, please ensure that the hair is tied up neatly. Don’t let hair down. 7. Wearing flip-flop and shorts to the course is not allowed for applicants, including accompanying persons. 8. As number of applications is limited in each course, your application will be considered on a “first-come-first-serve” basis. *** Participants are requested to bring their own container along to fill in drinking water during the course.The retreat will not distribute plastic bottle of water. ***
 • Course Timetable
  ** Noble Silence must be entirely observed until the course ends **
 • How to Apply
  You can apply for the course using Google Form https://forms.gle/QAkrRpRe55vGMkgFA Or scan QR Code below Our staff will contact you to interview, give detail rules of the course, and confirm your application about 1 week prior to the course schedule. “Having taken 1-Day Anapanasati course is not a prerequisite for applying for Techo Vipassana course. Applicants must have taken 4-Day / 3-Night Anapanasti course prior to applying for Techo Vipassana course.”
 • Course Details
  The Anapanasati course is taught by assisting teacher, i.e. a monk or a layperson. Master Acharavadee Wongsakol doesn’t teach in this course.However, her voice of Dhamma discourse will be playback in the course.
 • Download Application Form
  Application form must be completed with applicant’s hand writing.The same form can be copied/reused by changing desired course for subsequent application. - Accept discipline and download application for laypeople * We reserve the right to change date and time subject to rules and regulations of the Authority. * The application in each course will be closed when number of applicants is about twice of available seats. * Course Timetable for Techo Vipassana Course may get changed subject to Master Acharavadee Wongsakon’s health condition.
 • Details
  Anapanasati course is taught by assisting teachers (monk and/or laypersons). Master Acharavadee Wongsakon doesn’t teach in this course. However, Dhamma discourse recording of her voice will be played in the course. *Please read below details thoroughly. Application in advance of not more than 6 months is allowed. New applicants must not be over 70 years old. Applicants age over 70 year old may be allowed on case by case basis. Applicants age between 21 to 70 years old will be permitted in Anapanasati course only once. Applicants age below 21 or above 70 years old will be allowed to take the course not more than twice. ** Master allows leaving in the middle of the course for those who have health issue or need to get vaccinated urgently. ** * We reserve the right to change date and time subject to rules and regulations of the Authority *
 • Conditions
  1. For new students, their age is between 21 – 70 years old.Pregnant lady is disallowed in Techno Vipassana course, but is allowed in Anapanasati course. Those with tattoo on the face or head are not permitted in the course as their tattoos distract others.However, those with tattoo on the body, such as arms or legs are allowed in the course and the tattoo must not be visible, and being covered under the clothes.Those with hair dyed and/or nails colored are not allowed to apply. 2. Both new and old students must fill in the application form with their own hand writing.All fields must be completed.Don’t leave any blank.Please send the photo-ed or scanned copy of completed application form to info@techovipassana.org. For subsequent applications, the same application form can be used by changing required course and date, and follow the same process. 3. Old students must have self-discipline in meditating.Anapanasati students who are about to take Techo Vipassana course must be self-disciplined in meditating at their residences 1 hour per day and 5 days per week.Similarly, Techo Vipassana students (old students) who will take subsequent course require to mediate 1 hour per day and 5 days per week as a minimum. 4. Students must arrive the Dhamma retreat on the first day not later than 9:30. The last day of the course will end not later than 8:30.
 • Apply for Techo course 3 days 2 nights (old students only)
  Old students can practice either Anapanasati or Techo Vipassana meditation * The opportunity is given to old students to come to practice for a short period of time in the Dhamma retreat without teaching as per official course. Old students may enter the retreat from 10:30 and start meditation at 12:30. * Loving kindness meditation will take place on Sunday at 15:00. Application must be submitted via only email to info@techovipassana.org. Indicate name, surname, contact number, desired course date/time in the email.
 • Discipline ** Very Important, please read all items carefully **
  1. Prior to applying Techo Vipassana course, students are required to pass at least one (1) course of Anapanasati from Techo Viapssana retreats and practice Anapanasati continuously for another 30 hours at their residences. 2. Observe Noble Silence at all time during the course.All forms of communication among students and outsiders are prohibited.However, in case of doubts and necessary, students may speak with teachers or Dhamma servers. 3. Simple, modest and comfortable white clothes suitable for practicing Dhamma are mandatory. Tight, transparent, revealing, or otherwise should not be worn. Wearing T-shirt is not allowed. Decent dressing enables students’ minds to get prepared prior to the course. It shows respect to the Dhamma retreat and teachers-masters. It also helps remind students that they are under renunciation training. If not ready, it is suggested not the take the course. Techo Vipassana Meditation Retreat is not a market for shopping.It is the place to awaken the blind mind and liberate it from impurities and cycle of rebirth. 4. Do not bring along followings: books, radios, or communication devices (computer, iPad, SmartPhone), music players and valuable belongings. 5. During the course, mobile phone must be kept with the course management. Using mobile phone is strictly prohibited.In case of worries, seek help from Dhamma servers for making contact instead. 6. Students will have to stay for the entire period of the course. Do not leave the course in the middle regardless of circumstances, except permission is given in case of urgent medical needs.
 • Timetable
  Anapanasati Course Timetable 04:20 Morning wake-up 04:40 – 06:30 Group meditation and walking meditation 06:30 – 08:00 Breakfast and personal time 08:00 – 11:00 Morning meditation (rest 10 minutes every hour) 11:00 – 13:00 Lunch and rest time 13:00 – 16:30 Afternoon meditation (rest 10 minutes every hour) 16:30 – 17:00 Walking meditation 17:00 – 18:30 Tea break and personal time 18:30 – 19:30 Group meditation 19:45 – 20:45 Dhamma discourse and chanting 21:00 Rest time and sleep ** Noble Silence must be strictly observed throughout the course **
 • Other Advices
  Things to realize: Techo Vipassana meditation is a serious practice to powerfully purify the mind deep down at subconscious level by igniting internal fire element to burn out impurities, resulting in maximum benefits and merit for students in both current and future lives.The technique allows students to uproot mental influx to end the cycle of rebirth.It is essential that students observe and follow rules strictly as it is a factor to success.Be composed and adhere particularly to Nobel Silence are key to success. It helps reduce mental seasoning.The training is not only for students to observe precepts, to chant, or to volunteer to clean Dhamma retreat, but is also an advanced meditation level to liberate the mind from endless lives.Therefore, students must be determined and persevere in practicing seriously to achieve awakening. Mental Preparation It is important to be determined to advance in meditation seriously. All wary should be cut off so that the mind will be calm, not get confused. This is an importance of life’s opportunity to walk on the path of liberation. Despite the beginning of result from meditation perseverance, its power will help lift student’s life up and its merit will get dispersed to family members. Therefore, to break away any worries and routines just a short period of time, despite difficulty, is definitely worth making. It is better than carrying the life repeatedly and endlessly around responsibilities and troubles. Things to bring along: 1. Necessary personal belongings such as soap, toothpaste, shampoo, bath towel(s), warm clothing, and socks (in cooling season), sandal, mosquito repellant. Make sure to bring sufficient clothes. Otherwise, make your own laundry. Due to strong wind, scarf or shawl may be brought along. During cooling season, the weather is very cool, it is recommended to bring warm clothing and socks. (Scarf, shawl, warm clothing must be in white only) 2. The course is free of charge for those who have their own transport. However, student who doesn’t have own transportation may want to take a round-trip transport arranged by the course management and pay THB 500 per person for the transport cost. The van will leave the School of Life, Soi On-nut 8, Bangkok at 7:00. 3.There are basic medicines available at the retreat.However, if you have specific medicines, please ensure that you bring them adequately yourself for the entire period. Please avoid brining along drowsiness and sleepy medicines.Any medicines disturbing awareness and consciousness during the course is not permitted.
 • Conditions
  1. For new students, their age is between 21 – 70 years old.Pregnant lady is disallowed in Techno Vipassana course, but is allowed in Anapanasati course. Those with tattoo on the face or head are not permitted in the course as their tattoos distract others.However, those with tattoo on the body, such as arms or legs are allowed in the course and the tattoo must not be visible, and being covered under the clothes.Those with hair dyed and/or nails colored are not allowed to apply. 2. Both new and old students must fill in the application form with their own hand writing. All fields must be completed.Don’t leave any blank.Please send the photo-ed or scanned copy of completed application form to info@techovipassana.org. For subsequent applications, the same application form can be used by changing required course and date, and follow the same process. 3. Old students must have self-discipline in meditating.Anapanasati students who are about to take Techo Vipassana course must be self-disciplined in meditating at their residences 1 hour per day and 5 days per week.Similarly, Techo Vipassana students (old students) who will take subsequent course require to mediate 1 hour per day and 5 days per week as a minimum. 4. Students must arrive the Dhamma retreat on the first day not later than 9:30. The last day of the course will end not later than 8:30.
 • Download Application Form
  Application form must be completed with applicant’s hand writing.The same form can be copied/reused by changing desired course for subsequent application. - Accept discipline and download application for laypeople * We reserve the right to change date and time as per rules and regulations of the government * The application in each course will be closed when number of applicants is about twice of available seats. * Course Timetable for Techo Vipassana Course may get changed subject to Master Acharavadee Wongsakon’s health condition.
 • Discipline ** Very Important, please read all items carefully **
  1. Prior to applying Techo Vipassana course, students are required to pass at least one (1) course of Anapanasati from Techo Viapssana retreats and practice Anapanasati continuously for another 30 hours at their residences. 2. Observe Noble Silence at all time during the course.All forms of communication among students and outsiders are prohibited.However, in case of doubts and necessary, students may speak with teachers or Dhamma servers. 3. Simple, modest and comfortable white clothes suitable for practicing Dhamma are mandatory. Tight, transparent, revealing, or otherwise should not be worn. Wearing T-shirt is not allowed. Decent dressing enables students’ minds to get prepared prior to the course. It shows respect to the Dhamma retreat and teachers-masters. It also helps remind students that they are under renunciation training. If not ready, it is suggested not the take the course. Techo Vipassana Meditation Retreat is not a market for shopping.It is the place to awaken the blind mind and liberate it from impurities and cycle of rebirth. 4. Do not bring along followings: books, radios, or communication devices (computer, iPad, SmartPhone), music players and valuable belongings. 5. During the course, mobile phone must be kept with the course management. Using mobile phone is strictly prohibited.In case of worries, seek help from Dhamma servers for making contact instead. 6. Students will have to stay for the entire period of the course.Do not leave the course in the middle regardless of circumstances, except permission is given in case of urgent medical needs.
 • Timetable
  04:20 Morning wake-up 04:40 – 06:30 Group meditation and walking meditation 06:30 – 08:00 Breakfast and personal time 08:00 – 11:00 Morning meditation (rest 10 minutes every hour) 11:00 – 13:00 Lunch and rest time 13:00 – 16:30 Afternoon meditation (rest 10 minutes every hour) 16:30 – 17:00 Walking meditation 17:00 – 18:30 Tea break and personal time 18:30 – 19:30 Group meditation 19:45 – 20:45 Dhamma discourse and chanting 21:00 Rest time and sleep * The last day of course ends at 08:00 * Noble Silence must be strictly observed throughout 7 days
 • Other Advices
  Things to realize: Techo Vipassana meditation is a serious practice to powerfully purify the mind deep down at subconscious level by igniting internal fire element to burn out impurities, resulting in maximum benefits and merit for students in both current and future lives.The technique allows students to uproot mental influx to end the cycle of rebirth.It is essential that students observe and follow rules strictly as it is a factor to success.Be composed and adhere particularly to Nobel Silence are key to success. It helps reduce mental seasoning.The training is not only for students to observe precepts, to chant, or to volunteer to clean Dhamma retreat, but is also an advanced meditation level to liberate the mind from endless lives.Therefore, students must be determined and persevere in practicing seriously to achieve awakening. Mental Preparation It is important to be determined to advance in meditation seriously. All wary should be cut off so that the mind will be calm, not get confused. This is an importance of life’s opportunity to walk on the path of liberation. Despite the beginning of result from meditation perseverance, its power will help lift student’s life up and its merit will get dispersed to family members. Therefore, to break away any worries and routines just a short period of time, despite difficulty, is definitely worth making. It is better than carrying the life repeatedly and endlessly around responsibilities and troubles. Things to bring along: 1. Necessary personal belongings such as soap, toothpaste, shampoo, bath towel(s), warm clothing, and socks (in cooling season), sandal, mosquito repellant. Make sure to bring sufficient clothes. Otherwise, make your own laundry. Due to strong wind, scarf or shawl may be brought along. During cooling season, the weather is very cool, it is recommended to bring warm clothing and socks. (Scarf, shawl, warm clothing must be in white only) 2. The course is free of charge. However, student who doesn’t have own transportation may want to take a round-trip van arranged by the course management with the cost of THB 500 per person. The van will leave the School of Life, Soi On-nut 8, Bangkok at 7:00. 3.There are basic medicines available at the retreat.However, if you have specific medicines, please ensure that you bring them adequately yourself for the entire period. Please avoid brining along drowsiness and sleepy medicines.Any medicines disturbing awareness and consciousness during the course is not permitted.
 • ทำไมต้องออกปฏิบัติธรรมที่วัดหรือธรรมสถาน ปฏิบัติอยู่ที่บ้านไม่ได้หรือ?
  การปฏิบัติเองที่บ้านโดยไม่มีครูบาอาจารย์ จะขาดผู้ชี้ทางและจิตจะขาดพลัง เพราะที่บ้านเต็มไปด้วยกระแสโลกมายา การปฏิบัติโดยไม่มีผู้ชี้ทาง ก็จะทำให้เกิดความหวาดกลัว และไม่มีความก้าวหน้าอันใด การออกปฏิบัติธรรมเพียงปีละครั้ง จะทำให้ได้พบทางอันประเสริฐ จากนั้นสามารถนำหลักการไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านได้
 • ภาวะหมดบุญคืออะไร?
  การที่คนเรามาเกิดได้ก็ด้วยแรงส่งของบุญกุศลและบาป หากทำบุญมามากก็จะทำให้เกิดมามี พื้นฐานชีวิตดี เพียบพร้อมด้วยฐานะและปัญญา แต่หากฐานบุญไม่ดีก็จะทำให้มาเกิดโดยมีพื้นฐาน ชีวิตยากลำบาก นอกจากนี้ระหว่างทางก็จะมีกุศลผลบุญที่ทำมาแต่อดีต ผนวกกับการทำกุศลใหม่ในภพปัจจุบัน ส่งเสริมชีวิตให้เจริญก้าวหน้า
 • สมาธิ กับวิปัสสนาต่างกันอย่างไร?
  การปฏิบัติสมาธิ คือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว เรียกอีกอย่างว่า สมถกรรมฐาน มีหลายเทคนิควิธี เช่น เทคนิคพุทโธ ยุบหนอพองหนอ สำหรับเทคนิคการปฏิบัติดั้งเดิม คือ อานาปานสติ เป็นหลักการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อทำให้จิตสงบ ผลที่ได้ จะทำให้จิตมีกำลังสติ สมาธิ ทำให้ความจำดี การทำงานมีประสิทธิภาพ การนั่งสมาธิหรือการเจริญภาวนา ยังถือเป็นบุญกุศลที่สูงที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะขณะปฏิบัติจิต ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และยังเป็นการสร้างกุศลขั้นสูง จนถึงภพภูมิเป็นเทพชั้นพรหม ให้แก่ตนเองในภายหน้า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการภาวนาขั้นสูง มีจุดหมายเพื่อการพ้นทุกข์ โดยการชำระกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ความเศร้าหมองทั้งปวงออกไปจากจิต อานิสงส์สูงสุดถึงขั้นนิพพาน คือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก การจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้ต้องฝึกสมาธิอานาปานสติเป็นฐานอย่างเพียงพอก่อน เตโชวิปัสสนา คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีเทคนิควิธีในการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส ตามหลักคำสอน "อาตาปี สัมปชาโน สติมา พึงมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวชัด และวางอุเบกขา ด้วยหลักการภาวนาที่มีอานุภาพในการเผากิเลสสูง และตรงตัว จึงทำให้ผู้ปฏิบัติพบความเปลี่ยนแปลง ในตนเองอย่างรวดเร็ว ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปสู่ความดีงามได้ภายใน 7 วัน"
 • ทำไมต้องปฏิบัติธรรม เสียเวลาทำมาหากิน?
  การปฏิบัติธรรมก็เพื่อยกจิตใจให้บริสุทธิ์ พ้นจากกิเลส เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิต ในการได้เรียนรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าในระดับการปฏิบัติ มิใช่รู้จากเพียงตัวหนังสือ การปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตมีกำลัง สามารถรักษาศีลห้าได้เพื่อปิดประตูบาปและภัยเวร การมุ่งแต่ทำมาหากินอย่างเดียว เมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาทรัพย์ที่หามานี้ ติดตามไปสู่ปรโลกได้ มีแต่บุญและบาปที่จะติดตามจิตไปได้ในภพภูมิต่อ ๆ ไป การแบ่งเวลามาปฏิบัติธรรมจะเป็นการสะสมกุศลและอริยทรัพย์ให้แก่ชีวิต ที่จะติดตามจิตไปได้ทั้งในปัจจุบันและในภพภูมิหน้า อริยทรัพย์จะทำให้เป็นมนุษย์ผู้ไม่ตกต่ำ และมีนิพพานเป็นที่หวังได้ อริยทรัพย์ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริโอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา
 • Why can’t we practice meditation at home, instead of going to a temple or meditation retreat?
  Practicing at home, you will not have a teacher to guide you to a correct way of practice. Without proper guidance, you will be scared and will not be able to progress as your mind will not be strong enough to go through the practice. Also, there are so many things at home that will distract your mind. Practicing meditation in a proper place just once a year will lead you to a noble path. Later on, you can continue to practice at home.
 • What is the difference between Concentration Meditation and Vipassana Meditation?
  Concentration meditation is the practice for the mind to focus on one static emotion. There are various techniques applied in this meditation such as by reciting the word ‘Buddho’ in the mind or connecting to the natural cycle of breath and feeling the rise and fall of the belly. The original practicing technique is called ‘Anapanasati’ which means to be mindful on the breath so that the mind will be calm. This practice will bring mindfulness and stability to the mind. It helps improve our memory and efficiency in work. Practicing meditation is the highest merit in Buddhism because during the practice, our minds do not harm ourselves or others. This merit can bring our minds to the rebirth in Brahma realms. Vipassana or Insight meditation is the supreme level of meditation practice as it enables practitioner to purify his mind from kilesa – greed, anger, delusion and all impurities in the mind. Thus, he will finally be liberated from the cycle of suffering. Prior to Vipassana meditation, practitioner has to attend Anapanasati course as basic foundation. Techo Vipassana is the meditation practice based on the Four Foundations of Mindfulness – mindfulness in the body, feelings, mind and Dhamma. The key principle is to ignite the fire element in the body to burn impurities (kilesa) in the mind through persevering practice according to the Buddha’s teaching “Atapi sampajano satima” which means “Keep persevering and burning impurities”. With this method, practitioners can effectively purify their minds and they can see changes in their mind within only 7 days.
 • What is the state of merit depletion?
  We are born due to the effect of merit and sin. If we have much merit, we will be born a good base of life, social status and intelligence. If the merit base is not good, we will be born a poor and hard life. In the meantime, the merited accumulated from the past combined with good deeds cultivate in the current life will promote the life to prosper.
 • Is practicing meditation a waste of time?
  Practicing meditation will purify your mind so that it will be free kilesa that always cloud your mind. The practice will bring goodness to your life. The only way to understand Buddha’s teaching is by practicing, not reading. Moreover, practicing meditation can strengthen your mind, enabling you to observe the five precepts perfectly which is the way for you to protect yourself from sinful deeds and bad karma. If you only focus on making a living, you will not be truly happy. When you die, you cannot bring along any asset that you have accumulated through your life with you. It’s only good and bad karma that will go with your mind in next life. By spending some time for meditation practice, you can accumulate good karma and noble treasures for your mind. All these will be with your mind both in this life and future lifetimes. Noble treasures are very important for a happy life and will lead you to Nirvana. They are faith, morality, moral shame, fear of bad karma, great learning, generosity and wisdom.
 • Timetable
  1 Day Anapanasati Course Timetable 09:00 Course Introduction (7 minutes) 09:10 – 09:50 Orientation: mind and practice principle 10:00 – 10:50 Request for precepts and meditate 11:00 – 11:50 Meditate and take instruction closely 12:00 – 12:50 Lunch 13:00 – 13:50 Dhamma discourse and meditate 14:00 – 14:50 Dhamma discourse, meditate, interview 15:00 – 15:50 Meditate 16:00 – 16:45 Meditate and share merits End the course Anapanasati Course Timetable 04:20 Morning wake-up 04:40 – 06:30 Group meditation and walking meditation 06:30 – 08:00 Breakfast and personal time 08:00 – 11:00 Morning meditation (rest 10 minutes every hour) 11:00 – 13:00 Lunch and rest time 13:00 – 16:30 Afternoon meditation (rest 10 minutes every hour) 16:30 – 17:00 Walking meditation 17:00 – 18:30 Tea break and personal time 18:30 – 19:30 Group meditation 19:45 – 20:45 Dhamma discourse and chanting 21:00 Rest time and sleep ** Noble Silence must be strictly observed throughout the course **
 • Details
  The Anapanasati course is taught by assisting teacher, i.e. a monk or a layperson. Master Acharavadee Wongsakol doesn’t teach in this course.However, her voice of Dhamma discourse will be playback in the course.
 • Discipline ** Very Important, please read all items carefully **
  1. Prior to applying Techo Vipassana course, students are required to pass at least one (1) course of Anapanasati from Techo Viapssana retreats and practice Anapanasati continuously for another 30 hours at their residences. 2. Observe Noble Silence at all time during the course.All forms of communication among students and outsiders are prohibited.However, in case of doubts and necessary, students may speak with teachers or Dhamma servers. 3. Simple, modest and comfortable white clothes suitable for practicing Dhamma are mandatory. Tight, transparent, revealing, or otherwise should not be worn. Wearing T-shirt is not allowed. Decent dressing enables students’ minds to get prepared prior to the course. It shows respect to the Dhamma retreat and teachers-masters. It also helps remind students that they are under renunciation training. If not ready, it is suggested not the take the course. Techo Vipassana Meditation Retreat is not a market for shopping.It is the place to awaken the blind mind and liberate it from impurities and cycle of rebirth. 4. Do not bring along followings: books, radios, or communication devices (computer, iPad, SmartPhone), music players and valuable belongings. 5. During the course, mobile phone must be kept with the course management. Using mobile phone is strictly prohibited.In case of worries, seek help from Dhamma servers for making contact instead. 6. Students will have to stay for the entire period of the course. Do not leave the course in the middle regardless of circumstances, except permission is given in case of urgent medical needs.
 • Other Advices
  Things to realize: Techo Vipassana meditation is a serious practice to powerfully purify the mind deep down at subconscious level by igniting internal fire element to burn out impurities, resulting in maximum benefits and merit for students in both current and future lives.The technique allows students to uproot mental influx to end the cycle of rebirth.It is essential that students observe and follow rules strictly as it is a factor to success.Be composed and adhere particularly to Nobel Silence are key to success. It helps reduce mental seasoning.The training is not only for students to observe precepts, to chant, or to volunteer to clean Dhamma retreat, but is also an advanced meditation level to liberate the mind from endless lives.Therefore, students must be determined and persevere in practicing seriously to achieve awakening. Mental Preparation It is important to be determined to advance in meditation seriously. All wary should be cut off so that the mind will be calm, not get confused. This is an importance of life’s opportunity to walk on the path of liberation. Despite the beginning of result from meditation perseverance, its power will help lift student’s life up and its merit will get dispersed to family members. Therefore, to break away any worries and routines just a short period of time, despite difficulty, is definitely worth making. It is better than carrying the life repeatedly and endlessly around responsibilities and troubles. Things to bring along: 1. Necessary personal belongings such as soap, toothpaste, shampoo, bath towel(s), warm clothing, and socks (in cooling season), sandal, mosquito repellant. Make sure to bring sufficient clothes. Otherwise, make your own laundry. Due to strong wind, scarf or shawl may be brought along. During cooling season, the weather is very cool, it is recommended to bring warm clothing and socks. (Scarf, shawl, warm clothing must be in white only) 2. The course is free of charge for those who have their own transport. However, student who doesn’t have own transportation may want to take a round-trip transport arranged by the course management and pay THB 500 per person for the transport cost. The van will leave the School of Life, Soi On-nut 8, Bangkok at 7:00. 3.There are basic medicines available at the retreat.However, if you have specific medicines, please ensure that you bring them adequately yourself for the entire period. Please avoid brining along drowsiness and sleepy medicines.Any medicines disturbing awareness and consciousness during the course is not permitted.
 • Conditions
  1. For new students, their age is between 21 – 70 years old.Pregnant lady is disallowed in Techno Vipassana course, but is allowed in Anapanasati course. Those with tattoo on the face or head are not permitted in the course as their tattoos distract others.However, those with tattoo on the body, such as arms or legs are allowed in the course and the tattoo must not be visible, and being covered under the clothes.Those with hair dyed and/or nails colored are not allowed to apply. 2. Both new and old students must fill in the application form with their own hand writing.All fields must be completed.Don’t leave any blank.Please send the photo-ed or scanned copy of completed application form to info@techovipassana.org. For subsequent applications, the same application form can be used by changing required course and date, and follow the same process. 3. Old students must have self-discipline in meditating.Anapanasati students who are about to take Techo Vipassana course must be self-disciplined in meditating at their residences 1 hour per day and 5 days per week.Similarly, Techo Vipassana students (old students) who will take subsequent course require to mediate 1 hour per day and 5 days per week as a minimum. 4. Students must arrive the Dhamma retreat on the first day not later than 9:30. The last day of the course will end not later than 8:30.
 • Download Application Form
  1.Anapanasati Course You can apply for the course using Google Form https://forms.gle/QLWt6arnMzwYZwgw8 Or scan QR Code below Our staff will contact you to interview, give detail rules of the course, and confirm your application about 1 week prior to the course schedule. “Having taken 1-Day Anapanasati course is not a prerequisite for applying for Techo Vipassana course. Applicants must have taken 4-Day / 3-Night Anapanasti course prior to applying for Techo Vipassana course.” 2.Techo Vipassana Course Application form must be completed with applicant’s hand writing.The same form can be copied/reused by changing desired course for subsequent application. - Accept discipline and download application for laypeople * We reserve the right to change date and time subject to rules and regulations of the Authority. * The application in each course will be closed when number of applicants is about twice of available seats. * Course Timetable for Techo Vipassana Course may get changed subject to Master Acharavadee Wongsakol’s health condition.
 • Course Details
  The course is taught by volunteers (and also meditators) who have love and understandings of children.Master Acharavadee Wongsakon, the director of the course, designs and sets the contents and direction of the course with the concept of living life with Dhamma by practicing thoughts and learning of children’s lives, not by memorizing the contexts.The course aims at the development of life, mind, morals, ethics, emotion, and society in order to nurture the ‘seeds’ to become the youths with well-developed qualities of gratitude and repayment (Katannukatavadita) of ones doing favors, giving opportunities, as well as homeland, nation, religion and monarchy.
 • Course Rules
  1. Your children should participate in all activities for the whole morning from 8:30 – 12:00 for both days. 2. Parents are advised to send and pickup your children to and from the course punctually, to take part in the first 30 minutes of course briefing (8:30 – 9:00) of both days, and participate in the last 1 hour of “power of hug” activity on the last day before the course ends. 3. Please wear comfortable, modest, and polite color and style of dress. Avoid jeans and tight attire as it causes discomfort when sitting on the floor. You may bring jumpers along to keep warm. 4. Please arrive 15 minutes before the course starts for readiness preparation. The course begins promptly. 5. There is 10-minute break during the course. Snacks, drinks for the break and lunch boxes are provided free of charge. If you have special diet requirement, please make your own arrangement. 6. A completed application form to the course will be confirmed only when you have received a return call from our staff.
 • Course Timetable

*คลิกเพื่อหาคำตอบ

bottom of page