กรรมของเราทุกคนเกิดมาด้วยอำนาจของกรรม ขอจงอย่าท้อถอยกับชีวิตจนเกินไปในยามที่มีกรรมเสวย ที่กล่าวว่า “จนเกินไป” ก็เพราะจะไม่ให้ท้อแท้เลยก็คงไม่ได้ เป็นมนุษย์ผู้ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องมีสะเทือนใจบ้าง

แต่อย่าให้จิตล้ม ให้คิดว่า ทรัพย์ของเราปัจจุบันนั้นอยู่ที่ไหนหนอ ก็อยู่ในบุญที่บำเพ็ญมาดีแล้วทั้งหมด

แล้วบำเพ็ญอะไรมาบ้างที่ทำด้วยจิตศรัทธา ทำด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ บุญอะไรที่เป็นบุญใหญ่ยกชีวิต ให้รำลึกถึงบุญนั้น ตั้งจิตรำลึกถึงบุญนั้น แล้วขอให้บุญนั้นเกื้อหนุนตนให้สมปรารถนา

หรือพ้นจากภัยที่กำลังประสบ


บุญจากการบำเพ็ญภาวนาถวายพระบรมศาสดา พ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นบุญใหญ่


บุญจากการทำทานด้วยจิตที่สละคืนต่อพระศาสนา เป็นบุญใหญ่


บุญจากการภาวนาเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน เป็นบุญใหญ่


บุญจากการทำเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณ เป็นบุญใหญ่


เราก็เป็นทายาทแห่งบุญที่ทำไว้เช่นกัน จงอย่าท้อถอย ตั้งจิตให้มั่น เมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้ดีแล้ว

เมื่อถึงเวลาที่การบ่มเพาะผลนั้นได้ที่ เราย่อมได้รับผลนั้น ทางโลกเขามีวิธีการเร่งผล ทางธรรมก็พอมีช่องทางบ้าง ด้วยการตั้งสัตยาธิษฐานขอให้อานิสงส์ที่ทำนั้น มาเกื้อหนุนตนให้พ้นจากทุกข์ที่ประสบ

การตั้งสัตยาธิษฐานไม่จำเป็นต้องรำลึกถึงบุญใหญ่ทุกเรื่อง พึงนึกถึงบุญใหญ่ที่บำเพ็ญด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดเป็นกุศลวิบากในทิศทางเดียวกันกับที่ตนปรารถนา


เช่น หากหวังผลในทรัพย์ที่พึงได้ ก็ต้องระลึกถึงบุญที่ทำด้วยทาน แต่หากหวังผลด้านชีวิต

เช่น การต่ออายุ ก็ต้องระลึกถึงบุญจากการเจริญภาวนา


ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายไปด้วยดี


อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล


คัดจาก : ถ้อยคำจากท่านอาจารย์ 1 เมษายน 2021

ดู 33 ครั้ง