top of page

กว่าจะพบธรรมแท้…สู่…จิตที่ยิ้มได้ ตอนที่ 2 (ตอนจบ)

ประสบการณ์ทางธรรมของคุณริยวีร์

…ต่อจากตอนที่แล้ว…

จากนั้น ข้าพเจ้าภาวนาได้สภาวะที่ดีขึ้น และเข้าใจในการปฏิบัติเตโชวิปัสสนากรรมฐานมากขึ้น จนถึงวันกลับบ้าน คุณรุ่งนภาเรียกข้าพเจ้าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น และเล่าว่าขณะเดินถือพวงมาลัยมากราบต้นศรีมหาโพธิ์ เมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นข้าพเจ้ากำลังยืนยิ้มอยู่ที่ลานโพธิ์นั้น ทั้งที่จริงเธอเพิ่งเดินผ่านข้าพเจ้าที่เรือนนอน พอมองอีกครั้งก็หายไป อีกครั้งหนึ่งเธอเห็นข้าพเจ้ายืนยิ้มหน้าเรือนอาหารหญิงทั้งที่ข้าพเจ้าอยู่บนเรือนปฏิบัติ สิ่งนี้ยิ่งทำให้ซาบซึ้งในความเมตตาของท่านอาจารย์และเป็นการย้ำเตือนให้สิ้นสงสัยหรือหลงลืมในปัจจัตตังที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลถึงความหนักแน่น ความกตัญญูต่อสายธรรม และความเมตตาของท่านอาจารย์

ระหว่างทางกลับบ้านได้โทร ขอบคุณ คุณวาสนา และเล่าถึงปัจจัตตังต่าง ๆ ให้ฟัง ส่งผลให้ตลอดทางจิตมีปีติมาก น้ำตาไหลเป็นระยะด้วยระลึกถึงความเมตตาของท่านอาจารย์อย่างหาที่สุดมิได้ ตระหนักว่าตนช่างมีวาสนาเป็นศิษย์ของท่าน ได้พบหนทางอันเป็นธรรมแท้ที่ท่านเมตตาอย่างสุดประมาณ คิดว่ากลับถึงบ้านจะเริ่มเล่าสิ่งใดให้ลูก ๆ ฟังก่อนดี ทุกสิ่งล้วนอัศจรรย์ยิ่ง จนแทบไม่เชื่อวาสนาของตนเองว่าได้เป็นศิษย์ท่านอาจารย์..

ข้าพเจ้าไม่เคยพบปัจจัตตังมากมายเพียงนี้ และเมื่อจบคอร์สแล้วมีโอกาสได้อุทิศบุญ จึงได้น้อมส่งพลังบุญดังนี้ว่า หากเทวดาท่านใดที่มีคุณต่อข้าพเจ้าต่อบุตร ธิดา และสถานที่ทุกที่ที่เคยอาศัยและทำงาน รวมถึงที่ศึกษาของบุตร ธิดา และยานพาหนะทุกคัน แม้ท่านที่เคยช่วยเหลือระหว่างทางที่ผ่านไปมา ขอให้ท่านทั้งหลายน้อมรับพลังแห่งบุญนี้ด้วยเถิด และหลังจากออกคอร์สมามีความตั้งใจภาวนาเป็นหน้าที่ จนลูก ๆ เห็นความเปลี่ยนแปลง สงบเงียบและมีความสุขขึ้น ไม่เหม่อลอยเหมือนก่อน เมื่อมีเรื่องใดมากระทบจะมีสติแก้ไขได้เร็วขึ้น ไม่จิตตกร้องไห้ฟูมฟายและซึมเศร้าอย่างที่เป็นมา ที่สำคัญคือนอนหลับได้ดีขึ้น จนนำมาสู่การเพียรรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ สิ่งนี้น้อมจิตให้กราบรำลึกถึงคุณของท่านอาจารย์อยู่เสมอ พร้อมกับนำคติธรรมสั้น ๆ ที่ท่านเมตตาสอนทำแผ่นข้อความติดไว้หลายป้ายเพื่อเตือนสติและยกจิตตนเสมอ อีกทั้งเข้าช่วยงานจิตอาสาตามเวลาที่จัดสรรได้อย่างเต็มกำลัง เช่นการส่งมอบหนังสือฆราวาสบรรลุธรรม นำโดยคุณดารณี สีโท ร่วมกับศิษย์พี่น้องอีกหลายท่านเพื่อเผยแผ่ธรรมแท้สู่ภิกษุสงฆ์ให้มากที่สุดซึ่งสำเร็จลุล่วงด้วยดี

เมื่อเข้าปฏิบัติคอร์สที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 หลังจากวันท่านอาจารย์สิ้นอายุขัย การภาวนา ช่วงเช้ายังคงมีจิตโศกเศร้าด้วยห่วงอาการของท่านอาจารย์เหมือนเช่นศิษย์ทุกท่าน จึงรวมกำลังตั้งมั่นในการภาวนาเพื่อน้อมส่งพลังบุญถึงท่านอาจารย์ร่วมกับศิษย์พี่น้องให้ดีที่สุด ในขณะภาวนาเห็นตัวอักษรคำ มจร. สีขาวผุดขึ้นมากลางฝ่ามือค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้น พร้อมแสงสว่างจ้าจนต้องก้มหน้าหลบแสงนั้น กายก็ร้อนผ่าวซึ่งไม่เคยร้อนเช่นนี้มาก่อนปีติเกิดจนใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ช่วงพักภาวนาจึงเขียนข้อความฝากธรรมบริกรเพื่อจองหนังสือฆราวาสบรรลุธรรมเล่ม 2 กับคุณดารณี และกราบเรียนว่าสามารถติดต่อส่งมอบหนังสือให้กับ มจร. วังน้อยและอาจขยายไปทั่วประเทศได้ จนปรากฏเป็นมหาธรรมทานที่ศิษย์ทุกท่านได้น้อมจิตร่วมกันถวายบุญแด่ท่านอาจารย์ด้วยความกตัญญู

ข้าพเจ้ามีวาสนายิ่งแล้วที่ได้เกิดมาร่วมเป็นศิษย์พี่น้องที่ล้วนมีจิตเปี่ยมด้วยความกตัญญูต่อท่านอาจารย์และสายธรรมอันเอกอุนี้ ดังคำตรัสของพระพุทธองค์ ว่า “สายธรรมเตโชวิปัสสนา เป็นความหวังสุดท้ายของพระพุทธศาสนา” ศิษย์ขอนอบน้อมกราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพเทิดทูนบูชาเหนือเศียรเกล้า ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนากับศิษย์พี่ทุกท่านที่เป็นแบบอย่างและบ่อเกิดแห่งความดีงามในทุกกิจเพื่อสละคืนอย่างแท้จริงต่อพระพุทธศาสนา และมุ่งตอบแทนคุณท่านอาจารย์ด้วยความกตัญญู สละตนเพื่อความดีงามของผู้อื่นอย่างแท้จริง น้อมขอบพระคุณในความเมตตาของคุณดารณี ที่ชี้แนะแนวทางเกื้อกูลแนะนำเข้ากลุ่มสัจจะภาวนาส่งผลให้ต่อสู้กับกิเลสด้วยการภาวนาอย่างมีวินัย และขอขอบคุณ คุณวาสนา ที่แนะนำให้ข้าพเจ้ามีวาสนา “ได้พบธรรมแท้ สู่จิตที่ยิ้มได้”

ข้าพเจ้าตั้งจิตไว้เสมอว่าแม้จะมีสิ่งใดมาทดสอบขอให้ผ่านไปได้ อย่าหลุดจากสายนี้ จากท่านอาจารย์ และกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐแห่งสายธรรมเตโชวิปัสสนาเลย

#รชด #ภาวนา #สตปฏฐานส #พระอาจารยสมเดจพฒาจารยโต #จตทยมได #รใหชด #เรองเลา #พระอาจารยสมเดจโต #ฆราวาส #ธรรมะ #ฝกสต #เพงดกาย #สมปชญญะ #สมาธ #ชำระจต #สต #นมตเตอน #ฝกสมปชญญะ #เตโชธาต #รตวทวพรอม #อาจารยอจฉราวดวงศสกล #ดจต #นอกวด #เพยรเผากเลส #ปฏบตธรรม #เผากเลส #วางเฉย #เปลยนชวต #ฆราวาสบรรลธรรม #สมเดจโต #อเบกขา #วปสสนา #เพง #ขณะจต #นพพาน #เพยร #กวาจะพบธรรมแท #ธรรมแท #เพงดจต #กรรมฐาน #หลดพน #สมเดจพฒาจารยโต #เตโช #สตสมปชญญะ #จตบรสทธ #เตโชวปสสนา #ประสบการณ #เพยรภาวนา

bottom of page