ขอน้อมกราบถวายอาลัย เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)


ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศแจ้งข่าวการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต หรือ พระอาจารย์จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นำความโศกเศร้ามาสู่เหล่าศิษยานุศิษย์ และผู้ศรัทธาเป็นอันมาก

.

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้แรกบรรพชาที่วัดคิรีวิหาร อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2491 และอุปสมบทเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2499 ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

.

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้เป็นพระนวกะ (พระบวชใหม่) ร่วมสมัยกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร และต่อมา ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระอมรโมลี ได้เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรเรื่องพระธรรมวินัย แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร)

.

ตลอดระยะพรรษา ขณะดำรงเพศบรรพชิต สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้ประกอบคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาเป็นอันมากโดยเฉพาะด้านพระปริยัตธรรม อาทิ เป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎก ในการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 11, กรรมการชำระอรรถกถา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ประธานคณะกรรมการตำราและวิชาการ มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย, แม่กองสนามหลวง และกรรมการสนามหลวง แผนกบาลี เป็นต้น

.

ก่อนมรณภาพ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติกิจในฐานะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ คือ กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต, ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

.

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระวันรัตฯ เมื่อปี 2552 ถือเป็นสมเด็จพระวันรัต รูปที่ 24 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

.

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มรณภาพอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเวลา 14.22 น. สิริอายุ 85 ปี และดำรงพรรษาทั้งสิ้น 65 ปี

.

เพจ 5000s ข้ามห้วงมหรรณพฯ ขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

ดู 8 ครั้ง