techo.png

ขอเชิญสาธุชนร่วมรับฟังธรรมเทศนา "ญาณที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญ""จงแสดงธรรมให้งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และให้งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ให้พรั่งพร้อม ด้วยอรรถและพยัญชนะให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยนั้นมีอยู่ เมื่อไม่ได้ฟังธรรมจักพากันเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ภิกษุทั้งหลาย.. แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม" . พระพุทธดำรัสของพระสมณโคดมเมื่อครั้งทรงโปรดให้แยกย้ายกันไปประกาศพระธรรมครั้งแรก บัดนี้ล่วงเข้าสู่กาลกึ่งพุทธันดร พุทธสาวกมากมายยังเที่ยวจาริกไปในดินแดนอันไกลและใกล้เพื่อประกาศความจริงอันสูงสุด . ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลาย ร่วมฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ "ญาณที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญ"

โดย พระคุณเจ้าอมร คุณวุฒโฒ ซึ่งเมตตารับนิมนต์ เดินทางมาจากวัดพระธาตุช้างหิน อ. พาน จ. เชียงราย

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าพระนอน วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา .... "ผู้ที่นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นอุบาสก อุบาสกที่งดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มสุราเมรัย เรียกว่าอุบาสกมีศีล อุบาสกที่มีศรัทธา มีศีล มีจาคะ มีทัศนะ (ความเห็นถูกต้อง) ใคร่เห็นพระสงฆ์ ใคร่สดับธรรม ฟังธรรมแล้วจดจำได้ จดจำได้แล้วพิจารณาไตร่ตรอง รู้ข้อธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติตามถูกต้อง อุบาสกชนิดนี้เรียกว่าเอาตัวรอดคนเดียว ส่วนอุบาสกผู้มีคุณธรรมเช่นเดียวกันนี้ดังกล่าว แล้วชักชวนให้คนอื่นทำตาม ชื่อว่าช่วยตัวเองให้รอดด้วย ช่วยคนอื่นด้วย" ..พระพุทธพจน์.. __________________________________________ มีเครื่องดื่มและของว่างบริการในงาน ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา

ดู 27 ครั้ง