techo.png

"ความจริงเป็นสิ่งที่ฆ่าไม่ตาย"


อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล .. อาจารย์ทิพย์ เพ็ญธิสาร ท่านเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูงของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ แปลคัมภีร์บาลี และเป็นผู้ตรวจสอบว่าหนังสือที่ส่งเข้ามาจำหน่าย ที่มูลนิธิของมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่ออ่านหนังสือฆราวาสบรรลุธรรม แล้วมาขอสมัครภาวนาด้วยตนเองแบบไม่ถือตัวเลยว่าท่านเป็นผู้อาวุโสอย่างไร .. ผู้เป็นบัณฑิตแท้จะต้องพิสูจน์ และตัวท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาก อยากให้ผู้ที่ติดตำรา แต่ไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยพิสูจน์ แล้ววิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ นานา ได้มองเห็นความจริงและเรียนรู้วิถีของบัณฑิตแท้

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล ..

ก่อนอื่น กระผมขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมอันสูงยิ่งของท่านอาจารย์ ที่กรุณาให้กระผมได้มาฝึกปฏิบัติธรรมต่อเนื่องกันถึง 2 คอร์ส คือ คอร์สอานาปานัสสติ และคอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน คอร์สแรกในช่วง 9-12 พฤศจิกายน 2560 คอร์สที่สองในช่วง 10-17 ธันวาคม 2560 เหตุผลที่ตัดสินใจมาฝึกปฏิบัติธรรมที่สำนักเตโชวิปัสสนาสถานนี้ ก็มีว่า ในคืนวันที่ 19 ตุลาคม 2560 กระผมเกิดฝันเห็น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ (พระคู่สวด) ของกระผมตอนที่กระผมเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ พระองค์ทรงรับสั่งให้กระผมและเพื่อนอีกคนหนึ่ง นำพระเครื่องที่พกพาติดตัวอยู่ไปมอบให้พระองค์ท่านทั้งหมด กระผมและเพื่อนรีบปฏิบัติตามที่ตรัสสั่ง ทรงรับพระเครื่องทั้งหมดไป แล้วตรัสว่า “ให้ไปรับเหรียญที่สร้างใหม่ จากคุณหลวง หรือพระยา .....(จำชื่อไม่ได้) เหรียญนั้นดีกว่าพระเครื่องเหล่านี้” .. สะดุ้งตื่นขึ้นมา รู้สึกใจหายมาก เกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายแก่ตัวเองและเพื่อน รุ่งเช้าไปทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการตำราและวิชาการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ ขณะนั่งทำการตรวจคัมภีร์อรรถกถาบาลีอยู่ เจ้าหน้าที่สารบรรณได้นำหนังสือ ฆราวาสบรรลุธรรม มามอบให้ มีบันทึกจากฝ่ายจำหน่ายของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ แจ้งขอให้สำนักงานคณะกรรมการตำราและวิชาการพิจารณาว่า สมควรรับฝากจำหน่ายหรือไม่ ปกติหนังสือที่มูลนิธิมหามกุฏฯ รับฝากขาย จะต้องมีเนื้อหาไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี ตลอดถึงระเบียบกฎหมายของบ้านเมือง กระผมทำหน้าที่ตรวจพิจารณาหนังสือดังกล่าวด้วยตนเอง จึงทราบว่า เตโชวิปัสสนาสถาน ทำการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมเข้มข้น บังเกิดผลแก่ผู้รับการฝึกอบรมอย่างดียิ่ง...เมื่อมาพบในหนังสือ ฆราวาสบรรลุธรรม ทำให้ปัญหาคาใจมา 30-40 ปี ยุติลง ยุติลงว่า “เราต้องไปสำนักเตโชวิปัสสนาสถาน มีอาจารย์ที่รู้ใจเรา” .. เมื่อถึงชั่วโมงปฏิบัติจริง สิ่งแรกที่ได้ประจักษ์ก็คือ การปฏิบัติเข้มข้น นั่งทำสมาธิตั้งแต่ 04.00 น. ไปจนถึง 21.00 น. พักเข้าห้องน้ำบ้าง ชั่วโมงละ 5-10 นาที ช่วงทานอาหาร เช้า เที่ยง เย็น ประมาณ 1 ชั่วโมง รวมแล้วนั่งสมาธิวันละ 11 ชั่วโมง ห้ามพูด ห้ามคุยกันเด็ดขาด ทั้งในและนอกชั่วโมงปฏิบัติ บรรยากาศจึงสงบวิเวกอย่างยิ่ง .. “ให้ตั้งกายตรง ดำรงสติให้มั่น จิตจดจ่อเพ่งจับอยู่ที่ปลายช่องจมูกทั้ง 2 ข้าง กำหนดรู้ลมหายใจเข้า-ออก ให้จ้องดูเฉย ๆ ไม่วิเคราะห์ ไม่ตามลมเข้า-ออก ทำเหมือนทหารยามยืนตรงอยู่ที่ประตูคอยจับตาดูคนเดินเข้า-ออก” นี่คือคำสั่งของท่านอาจารย์ผู้สอนชี้แนะวิธีปฏิบัติ กระผมฟังแล้ว จับใจความได้ดังกล่าวนี้ จึงสั่งทหารให้ยืนยามที่ประตูทั้ง 2 ข้าง แต่ทหารของกระผมมักจะเดินตามคนเข้า-ออก เพราะเคยทำมาจนชิน ไม่เช่นนั้นก็เผลอหลับไป ร้ายที่สุดคือ เกเร หนียาม แต่ท้ายสุดก็กล่อมเขาให้ทำหน้าที่ได้ดีระดับหนึ่ง นั่นคือจิตใจเริ่มสงบ สติจับจดอยู่กับลมหายใจเข้า-ออก ได้นานขึ้น...จนได้มาปฏิบัติเตโชวิปัสสนา .. จากได้ปฏิบัติตั้งแต่ต้น จนวันสุดท้าย ได้เกิดมั่นใจตนเองเห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวนำไปสู่ความสงบได้จริง ข้อนี้ เป็นสัมมาทิฏฐิ การประคองจิตให้แนบแน่นอยู่กับการจดจ่อ เป็นสัมมาสังกัปปะ การเพ่งลมหายใจเข้า-ออก ระลึกอยู่ว่า เข้า-ออก เป็นสัมมาวาจา ฯลฯ การที่จิตเกาะติดอยู่กับขบวนการปฏิบัติอย่างแนบแน่นมั่นคง เป็นสัมมาสมาธิ จึงสรุปได้ว่า ตนเองได้เจริญมรรคมีองค์ 8 ครบ นับเป็นมัคคสมังคี ความพร้อมแห่งมรรค ถ้าความพร้อมแห่งมรรคมีพลังมากขึ้น เป็นระดับพละ 5 อินทรีย์ 5 ย่อมเกิดสติพละ เกิดสตินทรีย์ความสำเร็จก้าวหน้า ย่อมมีแน่นอน .. ส่วนใครจะเกิดความก้าวหน้าอย่างไร น่าจะขึ้นอยู่กับกว่าตนเองได้สั่งสมบารมีมา มีบุญญาธิการมาเพียงไร เพราะการบรรลุธรรมเป็น ปัจจัตตัง เวทีตัพโพ เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน ต้องบรรลุเอง พระตถาคตเป็นแต่ผู้บอก (อักขาตาโร ตถาคตา) ท่านอาจารย์ก็เป็นแต่ผู้แนะ ผู้สอน ... สุดท้ายนี้ กระผมเห็นเป็นการส่วนตัว จากการได้มาสัมผัสคอร์สการปฏิบัติ 2 คอร์สนี้ ทำให้ตระหนักใจตนเองว่า ท่านอาจารย์และเตโชวิปัสสนาสถาน นอกจากให้ ที่พัก ที่ฝึกปฏิบัติ สะดวก สบายแล้ว ยังให้ข้าวปลาอาหาร เช้า เที่ยง เย็น อย่างบริบูรณ์ทุกอย่างฟรี ตลอดระยะเวลาฝึกปฏิบัติ 4 วัน 8 วัน จำนวนศิษย์ ครั้งละ 100 ถึง 140-150 คน ค่าใช้จ่าย ลองคิดดูเองเถิดว่าเกิดค่าใช้จ่ายเท่าไร แล้วยังอุทิศแรงกาย สติปัญญา ทำการฝึกอบรมสิ่งที่ดี ที่ตรง ที่ถูกต้อง ซึ่งทำได้ยาก กล่าวได้ว่า ได้ทำดี ทำตรง ทำถูกต้อง ทำสิ่งที่ยาก ที่คนธรรมดาทำไม่ได้ คนที่เหนือคนธรรมดาเท่านั้นทำได้ ..

...

ภาพโดย ปฐมกฤษฏ์ นวประดิษฐ์กุล

ดู 211 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด