techo.png

ชุดภาพถวายสังฆทานเป็นบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ชุดที่ 1ชุดภาพถวายสังฆทานเป็นบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ชุดที่ 1 วัดที่กรุงเทพ ปริมณฑล 4 วัด ได้แก่


1.วัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม เป็นวัดหลวงชั้นเอก ซึ่งวัดนี้ท่านอาจารย์อัจฉราวดี ไปถวายสังฆทานร่วมกับศิษย์ และปฏิบัติภาวนา โดยท่านเจ้าอาวาส ได้เมตตาลงมารับสังฆทานและสวดด้วยตนเอง และเมตตาเปิดโบสถ์เป็นกรณีพิเศษให้ได้บำเพ็ญภารกิจสำคัญจนเสร็จสิ้น

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก

3. วัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นวัดนิกายมหายาน เป็นวัดสาขาของวัดมังกรกมลาวาส เป็นครั้งแรกที่ท่านอาจารย์ดำริให้ไปบำเพ็ญถวายสังฆทานแก่วัดในนิกายมหายาน ซึ่งนับถือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระแม่กวนอิม

4. วัดพุทธปัญญา


การถวายสังฆทานและบำเพ็ญภาวนาในครั้งนี้มีทั้งหมด 16 วัด ทั่วประเทศ ขอน้อมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ดู 6 ครั้ง