“ฐานบุญ” (ตอนที่ 2)


. ฐานบุญกับมหัศจรรย์แห่งโพชฌงค์ 7

พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนถึงการบรรลุธรรม ต้องประกอบด้วยโพชฌงค์ 7 คือ

1. สติ คือความระลึกได้ 2. ธัมมวิจยะ การเลือกเฟ้นธรรม การคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. วิริยะ คือความพากเพียรในสิ่งที่เป็นกุศล 4. ปีติ ความอิ่มเอิบใจ 5. ปัสสัทธิ ความสงบระงับใจ 6. สมาธิ จิตที่ตั้งมั่น 7. อุเบกขา จิตที่ละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ ซึ่งเป็นกิเลส คือความโลภ โกรธ หลง เป็นจิตที่มีความเป็นกลาง ไม่หวั่นไหวในทุกข์และสุข . จะเห็นว่า การบรรลุธรรมนั้น จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลย เพราะแต่ละข้อนั้น มีความหนุนเนื่องถึงกันหมด แม้เพียงการขาดปีติ ที่เรามักไม่ค่อยให้ค่าไม่เห็นความสำคัญ แต่ก็ทำให้สะพานแห่งการบรรลุธรรมขาดลงได้ เพราะฐานบุญที่สะสมไว้รั่ว ที่รั่วก็เพราะขาดธัมมวิจยะ คือไม่รู้จักเลือกเฟ้นว่า สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรให้ความสำคัญ สิ่งใดควรละเสีย

การจำแนกธรรมของพระพุทธองค์ ช่างมหัศจรรย์ อัศจรรย์เหลือประมาณ มิอาจหาคำใดมากล่าวสรรเสริญพรรณนาได้เลย . เราไม่สามารถจะมุ่งให้ความสำคัญกับข้อใดข้อหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้เลย จริงอยู่ ในการเริ่มต้น ก็อาจต้องเริ่มไปทีละข้อ หรือมุ่งไปข้อหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นสะพานไปสู่ข้ออื่น ๆ แต่ยามที่ธรรมจะส่งผลอย่างสมบูรณ์ ต้องส่งผลหนุนเนื่องกันไปจนเต็มทุกข้อ . ดั่งที่ทรงสอนไว้ในโพชฌงค์ 7 ...จะมุ่งแต่ภาวนาแต่ไม่รักษาศีลก็ไม่ได้ จะหนักแน่นในศรัทธาแต่ขาดธัมมวิจยะก็ไม่ได้ จะประพฤติธรรมแต่ไม่มีจิตผ่องใส ไม่เกิดความปีติปราโมทย์ ธรรมก็จะส่งผลสมบูรณ์ไม่ได้ เพราะแสดงว่ามีนิวรณ์ 5 คือศัตรูมาคอยกางกั้นอยู่ นี่คือธรรมในแบบบูรณาการ คือยกพลังขึ้นไปทั้งหมด . รักษาฐานบุญที่ทำไว้แล้วให้ดีเถิด อย่าให้ตุ่มบุญรั่ว หากมันรั่วก็หันมาพิจารณาว่า รั่วเพราะอะไร ใจเราพร่องหรือไม่หนักแน่นมั่นคงในข้อไหน แล้วอุดรอยรั่วนั้นเสีย หาไม่แล้ว สิ่งที่เพียรทำมานานก็จะได้รับผลน้อย แถมยังไปเพิ่มบาปกรรมมาแทน . บุคคลผู้มีใจโน้มนำในธรรมนั้น ล้วนมีสติปัญญามีวาสนา มีฐานบุญหนุนนำมาต่างกัน และรอเวลาสะสมบุญหรือบารมีให้เต็ม แต่สุดท้าย ก็มาตายที่ความไม่หนักแน่นนั่นเอง จึงมักได้แต่เก่งอยู่ในโลกที่เป็นกรงขังแห่งวัฏสงสาร แต่จิตวิญญาณต้องท่องอยู่ในวัฏฏะเป็นอนันตชาติอยู่เช่นนี้ เพราะไม่หนักแน่นในทางที่พามุ่งสู่นิพพาน . Make Destination = 0 ทำระยะทางที่ถึงเป้าหมายให้เป็นศูนย์เสียที จะได้จบสิ้นการเดินทาง แลนด์ลงที่นิพพานได้แล้ว หลงท่องอยู่ในวัฏสงสารนานแล้ว . Be firm on your target. Nothing can change our destination. Go for it! . เดินทางสู่จุดหมายให้สิ้นสุด ล็อกเป้าหมายไว้ให้แม่นให้มั่นคง อย่าให้สิ่งใดมาเปลี่ยนจุดหมายได้ ลุยมันเข้าไป!


อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล คัดจากถ้อยคำจากท่านอาจารย์เรื่อง “ฐานบุญ สำคัญอย่างไร?” 25 เมษายน 2018

ดู 16 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด