techo.png

ประกาศรับสมัครอบรมเตโชวิปัสสนาและสมาธิอานาปานสติ เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563


ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เปิดอบรมคอร์สสมาธิอานาปานสติ และวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา โอกาสสร้างฐานบุญ และบำเพ็ญไปสู่การพ้นกรรม ..

ขึ้นชื่อว่า “ขั้นสูง” ผู้ปฏิบัติย่อมต้องผ่านขั้นต้น ขั้นกลาง แล้วจึงมาสู่ขั้นนี้คือวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นวิชาที่ทำให้สิ้นภพจบชาติได้ ไม่มีวิชาใดจะยิ่งไปกว่าที่นำไปสู่การหลุดพ้น

สายธรรมเตโชวิปัสสนาก่อตั้งโดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เปิดสอนธรรมทั้งขั้นกลางและขั้นสูง โดยตั้งอยู่ที่เชิงเขาพระพุทธบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครราว 1.50 ชั่วโมง เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สัปปายะ รายล้อมด้วยทัศนียภาพอันสงบ ในคอร์สอบรมคงไว้ด้วยระเบียบปฏิบัติที่จริงจัง เอื้อเฟื้อต่อการฝึกฝนเคี่ยวกรำจิตใจให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ตามหลักแม่บทสติปัฏฐานสี่ กำลังเปิดอบรมคอร์สสมาธิอานาปานสติทั้งในแบบ 1 วัน และ 3 วัน 2 คืน และวิปัสสนากรรมฐาน เตโชวิปัสสนา 7 วัน 6 คืน . สายธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่พร้อมกับการปฏิบัติธรรมขั้นสูง แต่มีใจใฝ่ธรรมต้องการฝึกสมาธิอานาปานสติ อานาปานสติ คือหลักการปฏิบัติเพื่อให้จิตตั้งมั่น เป็นสมถกรรมฐานที่นำไปสู่การปฏิบัติขั้นสูงคือวิปัสสนากรรมฐาน คือการกู้สิ่งที่ถูกกลืนหายไปกับเวลากลับคืนมาสู่จิต จิตที่หม่นหมอง สามารถถูกชำระให้ใส สว่าง บริสุทธิ์ได้ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้ช่วยสอน ตามแนวทางและการสอนนำโดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล . หากปรารถนาการหลุดพ้น แล้วมุ่งมั่นปฏิบัติภาวนาอย่างมีวินัยแต่ละวันของชีวิต จะไม่เพียงเป็นการอยู่ไปตามครรลอง แต่เป็นการเปิดทางให้ได้พบจุดจบของวัฏสงสาร . ส่วนผู้ที่จะปฏิบัติขั้นสูงคือวิปัสสนากรรมฐาน ในสายเตโชวิปัสสนา ต้องผ่านการปฏิบัติคอร์สอานาปานสติแบบ 3 วัน 2 คืนมาแล้ว 1 คอร์สจึงจะปฏิบัติได้ . อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ . ชมวิดีโอ "ความจริงเกี่ยวกับเตโชวิปัสสนา" ได้ที่ https://youtu.be/7YDZX3pI8zY อ่านประสบการณ์ปฏิบัติได้จาก http://exp.techovipassana.org/

--------------------------------------------- กำหนดการคอร์สอบรม ปี 2563 เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี --------------------------------------------- *** คอร์สอานาปานสติ 1 วัน

ตุลาคม อา.11 ธันวาคม อา.20

*** คอร์สอานาปานสติ 3 วัน 2 คืน

ตุลาคม ศ.23 - อา.25 พฤศจิกายน ศ.13 - อา.15

***คอร์สวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 7 วัน 6 คืน

ตุลาคม จ.5 ต.ค. - อา.11 ต.ค. พฤศจิกายน ส.28 พ.ย. - ศ.4 ธ.ค. (เฉพาะศิษย์เก่า) ธันวาคม จ.14 ธ.ค. - อา.20 ธ.ค.

***คอร์สเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน เฉพาะศิษย์เก่า

ตุลาคม ศ.30 - อา.1 พ.ย. พฤศจิกายน ศ.20 - อา.22 ธันวาคม ศ.11 - อา.13

--------------------------------------------- กำหนดการคอร์สอบรม ปี 2563 แสงธรรมโพธิญาณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา --------------------------------------------- *** คอร์สอานาปานสติ 1 วัน

ตุลาคม อา.25 ธันวาคม อา.27

*** คอร์สอานาปานสติ 3 วัน 2 คืน

พฤศจิกายน ศ.6 - อา.8 ธันวาคม ศ.11 - อา.13

***คอร์สวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 7 วัน 6 คืน

ตุลาคม อา.4 ต.ค. - อา.11 ต.ค. พฤศจิกายน อา.15 พ.ย. - อา.22 พ.ย . ทั้งศิษย์ใหม่และศิษย์เก่า ต้องเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ห้ามเว้นว่าง แล้วถ่ายภาพใบสมัครแนบมากับอีเมล์ ส่งไปที่ info@techovipassana.org

ในการสมัครครั้งต่อ ๆ ไปสามารถใช้ใบสมัครเดิม โดยเปลี่ยนวันที่ที่สมัครและคอร์สที่ขอสมัครเข้ามา

** การรับสมัครชาวต่างประเทศ ** เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี และแสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ พร้อมสำหรับการรับสมัครคอร์สของชาวต่างประเทศ ในทุกประเภทคอร์ส โดยกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ส่งไปที่ info@techovipassana.org เช่นเดียวกัน

**ก่อนยื่นใบสมัคร โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบได้ที่ www.techovipassana.org ลงทะเบียนได้ที่ info@techovipassana.org

สอบถามเพิ่มที่มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โทร. 02-634-7461 ในเวลาทำการ

ดู 551 ครั้ง