techo.png

ประกาศรับสมัครอบรมเตโชวิปัสสนาและสมาธิอานาปานสติ เดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อัปเดตเมื่อ 26 พ.ย. 2020ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เปิดอบรมคอร์สสมาธิอานาปานสติ และวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา โอกาสสร้างฐานบุญ และบำเพ็ญไปสู่การพ้นจากทุกข์ ..

การวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญวิปัสสนาเพื่อปลดเปลื้องกิเลสและความทุกข์ต่าง ๆ ให้ออกไปจากชีวิต อันนำมาซึ่งการดับทุกข์และความสงบสุขทั้งกายและใจ หรือว่าง่าย ๆ คือ “การปล่อยวางและไม่ยึดติด” ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยวางจากกิเลส ความทุกข์ ความคาดหวังต่าง ๆ หรือแม้แต่การไม่ยึดติดกับความสุข วัตถุนิยมหรือสิ่งรอบกายทั้งหลายได้ ก็นับว่าเป็นการเจริญวิปัสสนา การปล่อยวางและไม่ยึดติดจะนำไปสู่ความเป็นอิสระ ผ่อนคลาย และมีความสบายทั้งกายและใจ เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นความสุขอันเกษมได้ .

สายธรรมเตโชวิปัสสนาก่อตั้งโดยท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เปิดสอนธรรมทั้งขั้นกลางและขั้นสูง โดยตั้งอยู่ที่เชิงเขาพระพุทธบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครราว 1.50 ชั่วโมง เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สัปปายะ รายล้อมด้วยทัศนียภาพอันสงบ ในคอร์สอบรมคงไว้ด้วยระเบียบปฏิบัติที่จริงจัง เอื้อเฟื้อต่อการฝึกฝนเคี่ยวกรำจิตใจให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ตามหลักแม่บทสติปัฏฐานสี่ กำลังเปิดอบรมคอร์สสมาธิอานาปานสติในแบบ 3 วัน 2 คืน และวิปัสสนากรรมฐาน เตโชวิปัสสนา 8 วัน 7 คืน .

สายธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่พร้อมกับการปฏิบัติธรรมขั้นสูง แต่มีใจใฝ่ธรรมต้องการฝึกสมาธิอานาปานสติ อานาปานสติ คือหลักการปฏิบัติเพื่อให้จิตตั้งมั่น เป็นสมถกรรมฐานที่นำไปสู่การปฏิบัติขั้นสูงคือวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญวิปัสสนานั้นเกิดผลดีนานับประการ ในทางโลกนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เราสามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพหรือนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และทางด้านร่างกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ช่วยให้มีสมาธิ ความจำดีขึ้น สติปัญญาเฉียบแหลม ช่วยให้มีสติอยู่ตลอด ลดความประมาทในการใช้ชีวิตลง และยังช่วยพัฒนาจิตใจให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้ช่วยสอน ตามแนวทางและการสอนนำโดยท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล .

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจะมีสติในการดำเนินชีวิตหรือในการทำสิ่งต่าง ๆ ช่วยให้มีสมาธิ สามารถหยั่งรู้ ตัดกิเลสและปล่อยวางให้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งเร้ารอบกาย ตัดวัฏสงสาร ตัดเวรตัดกรรมหรือลดกรรมที่เคยได้ทำมาในอดีตชาติโดยการแผ่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เป็นจิตวิญญาณ และทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์หรือสามารถเอามาใช้ดับความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจได้ เนื่องจากเราจะสามารถรับรู้ได้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ที่อยู่ในใจนั้นเกิดมาจากสาเหตุอะไร ซึ่งโดยมากแล้วเกิดจากกิเลสตัณหา การยึดติด หรือแม้แต่การคาดหวังในเรื่องต่าง ๆ และ “สิ่งที่จะสามารถดับความทุกข์เหล่านั้นได้ก็คือ การมีความรู้ มีสติ เกิดสมาธิ รักษาศีลและเกิดปัญญา” จบสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจนได้เข้าถึงพระนิพพาน .

ส่วนผู้ที่จะปฏิบัติขั้นสูงคือวิปัสสนากรรมฐาน ในสายเตโชวิปัสสนา ต้องผ่านการปฏิบัติคอร์สอานาปานสติแบบ 3 วัน 2 คืนมาแล้ว 1 คอร์สจึงจะปฏิบัติได้

อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ . --------------------------------------------- กำหนดการคอร์สอบรม ปี 2564 เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ---------------------------------------------

*** คอร์สอานาปานสติ 3 วัน 2 คืน

มกราคม ศ.29 - อา.31ม.ค. มีนาคม ศ.5 - อา.7 มี.ค. พฤษภาคม ศ.14 - อา.16 พ.ค.

***คอร์สวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 8 วัน 7 คืน

มกราคม อา.17 ม.ค. - อา.24 ม.ค.(เฉพาะศิษย์เก่า) กุมภาพันธ์ อา.21 ก.พ. - อา.28 ก.พ. มีนาคม อา.14 มี.ค. - อา.21 มี.ค.(เฉพาะศิษย์เก่า) พฤษภาคม อา.2 พ.ค. - อา.9 พ.ค.

***คอร์สเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน เฉพาะศิษย์เก่า

มกราคม ศ.8 - อา.10 ม.ค. กุมภาพันธ์ ศ.5 - อา.7 ก.พ. มีนาคม ศ.26 - อา.28 มี.ค. พฤษภาคม ศ.28 พ.ค. - อา.30 พ.ค.

--------------------------------------------- กำหนดการคอร์สอบรม ปี 2564 แสงธรรมโพธิญาณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ---------------------------------------------

*** คอร์สอานาปานสติ 3 วัน 2 คืน

มกราคม ศ.15 - อา.17 ม.ค. กุมภาพันธ์ ศ.5 - อา.7 ก.พ. มีนาคม ศ.26 - อา.28 มี.ค. พฤษภาคม ศ.14 - อา.16 พ.ค.

***คอร์สวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 8 วัน 7 คืน

มกราคม อา.24 ม.ค. - อา.31 ม.ค. มีนาคม อา.7 มี.ค. - อา.14 มี.ค. พฤษภาคม อา.2 พ.ค. - อา.9 พ.ค.

***คอร์สเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน เฉพาะศิษย์เก่า

มกราคม ศ.8 - อา.10 ม.ค. กุมภาพันธ์ ศ.26 - อา.28 ก.พ. พฤษภาคม ศ.28 - อา.30 มี.ค. .

ทั้งศิษย์ใหม่และศิษย์เก่า ต้องเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ห้ามเว้นว่าง แล้วถ่ายภาพใบสมัครแนบมากับอีเมล์ ส่งไปที่ info@techovipassana.org

ในการสมัครครั้งต่อ ๆ ไปสามารถใช้ใบสมัครเดิม โดยเปลี่ยนวันที่ที่สมัครและคอร์สที่ขอสมัครเข้ามา

** การรับสมัครชาวต่างประเทศ **

เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี และแสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ พร้อมสำหรับการรับสมัครคอร์สของชาวต่างประเทศ ในทุกประเภทคอร์ส โดยกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ส่งไปที่ info@techovipassana.org เช่นเดียวกัน

**ก่อนยื่นใบสมัคร โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบได้ที่ www.techovipassana.org

ลงทะเบียนได้ที่ info@techovipassana.org

สอบถามเพิ่มที่มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โทร. 02-634-7461 ในเวลาทำการ

ดู 881 ครั้ง