techo.png

ประกาศรับสมัครอบรมเตโชวิปัสสนาและสมาธิอานาปานสติ แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ พ.ศ. 2563 (ครึ่งปีหลัง)


** ประกาศรับสมัครอบรมเตโชวิปัสสนาและสมาธิอานาปานสติ แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ พ.ศ. 2563 (ครึ่งปีหลัง) **

กำหนดการอบรม ============================ คอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน (8 วัน 7 คืน) ============================ อา. 23 - อา. 30 สิงหาคม 2563 อา. 4 - อา. 11 ตุลาคม 2563 อา. 15 - อา. 22 พฤศจิกายน 2563 *การอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดยพระภิกษุและฆราวาส

======================== คอร์สสมาธิอานาปานสติ (3 วัน 2 คืน) ======================== ศ. 31 กรกฎาคม – อา. 2 สิงหาคม 2563 ศ. 11 - อา. 13 กันยายน 2563 ศ. 6 - อา. 8 พฤศจิกายน 2563 ศ. 11 - อา. 13 ธันวาคม 2563

================== คอร์สสมาธิอานาปานสติ 1 วัน ================== วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 . *** กฎระเบียบในการอบรม *** - ปิดวาจาโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการอบรม - ต้องใส่ชุดสีขาวปฏิบัติธรรมเท่านั้น (ห้ามใส่เสื้อยืด) - ห้ามทาเล็บ ทำสีผม และไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีรอยสักบริเวณใบหน้าและศีรษะเข้ารับการอบรม - ไม่ให้นำหนังสือ วิทยุ ของมีค่าติดตัวมาในการปฏิบัติ - ระหว่างการปฏิบัติจะต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้ที่ส่วนกลาง - ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ปฏิบัติจนครบตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละคอร์ส - การเข้ามาในธรรมสถาน ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้มาส่ง กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเข้ามาในเขตธรรมสถาน .

*** การรับสมัคร *** ============================= การสมัครคอร์สอบรมสมาธิอานาปานสติ 1 วัน ============================= ส่งอีเมลมาที่มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต : info@techovipassana.org โดยใส่ชื่ออีเมล : สมัครอบรมคอร์สอานาปานสติ 1 วัน เนื้อหาในอีเมล : เรียน เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ขอแจ้งความประสงค์ในการเข้าอบรมคอร์สอานาปานสติ 1 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. คอร์สที่ประสงค์จะสมัคร : ....... กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี และสถานที่ ของการอบรมที่ท่านต้องการสมัคร (ระบุได้มากกว่า 1 คอร์ส) 2. ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร : ......... 3. อายุ : ......... ปี 4. ระดับการศึกษา: ........................................... 5. อาชีพ : ....................................... ที่ทำงาน : ...................................... 6. จังหวัด : ......... 7. เคยปฏิบัติธรรมมาบ้างหรือไม่ : เคย / ไม่เคย โปรดระบุ (ถ้าเคย)........... 8. เบอร์โทรศัพท์ : .......... 9. ผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ – นามสกุล : ................ เบอร์โทรศัพท์ : ................ ความเกี่ยวข้อง : ............... 10. อีเมล (Email): ………….. 11. ท่านทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด? หรือผู้ใดเป็นคนแนะนำมา ........................................................................................................................................

ด้วยความนับถือ

(ชื่อ-นามสกุลของผู้ส่งอีเมล) . ============================= การสมัครอบรมคอร์สเตโชวิปัสสนาและสมาธิอานาปานสติ 3 วัน 2 คืน =============================

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.techovipassana.org/courseth ผู้สมัครทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ต้องเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ห้ามเว้นว่าง แล้วถ่ายภาพใบสมัครแนบมากับอีเมล์ ส่งไปที่ info@techovipassana.org . ผู้สมัครจะต้องศึกษากฎระเบียบของธรรมสถาน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ถี่ถ้วนจากเว็บไซต์ www.techovipassana.org ทุกคอร์สการอบรมอำนวยการโดยมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2634 7461-3

ดู 114 ครั้ง