techo.png

ประกาศเปิดคอร์สอบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐานและคอร์สอบรมอื่น คอร์สแรกปลายเดือนมิถุนายน 2563จากสถานการณ์วิกฤตจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้คอร์สอบรมถูกปิดชั่วคราวหลายท่านห่างหายจากการปฏิบัติเคี่ยวกรำจิต ผู้เข้าอบรมที่ได้รับโอกาสจากท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการเรียนวิชาขั้นสูงนี้ ที่มุ่งสู่การหลุดพ้น ควรฝึกจิตให้มีความมุ่งมั่นจริงจัง ไม่เป็นคนโลเล ฝึกให้มีกำลังสมาธิพอสมควร ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการขึ้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือ วิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ ในเทคนิคเตโชวิปัสสนา ที่เป็นการใช้ธาตุไฟในกายมาเผากิเลส การมาปฏิบัติภาวนาขั้นสูง เพื่อก้าวสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จองจำชีวิตมาเนิ่นนานนับชาติภพไม่ถ้วน ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความมุ่งมั่น มีความเพียรอย่างแท้จริง เพื่อการเข้าถึงซึ่งมรรคผล ซึ่งกำหนดการคอร์สอบรมมีดังนี้


คอร์สเตโชวิปัสสนา จ.29 มิ.ย. - อา.5 ก.ค. (เฉพาะศิษย์เก่า)

อานาปานาสติ 1 วัน อา.5 ก.ค.

ทั้งศิษย์ใหม่และศิษย์เก่า ต้องเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ห้ามเว้นว่าง แล้วถ่ายภาพใบสมัครแนบมากับอีเมล์ ส่งไปที่ info@techovipassana.org ในการสมัครครั้งต่อ ๆ ไปสามารถใช้ใบสมัครเดิม โดยเปลี่ยนวันที่ที่สมัครและคอร์สที่ขอสมัครเข้ามา . ** การรับสมัครชาวต่างประเทศ ** เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี และแสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่ พร้อมสำหรับการรับสมัครคอร์สของชาวต่างประเทศ ในทุกประเภทคอร์ส โดยกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ส่งไปที่ info@techovipassana.org เช่นเดียวกัน

ดู 601 ครั้ง