top of page

ผู้มีวาสนา

ประสบการณ์ภาวนา คุณดรุณี

. เมื่อผ่านพ้นงาน ภาวนาเพื่อแผ่นดิน ณ เตโชวิปัสสนา แก่งคอย เชิงเขาพระพุทธบาทน้อย ครั้งแรกแห่งการมีส่วนร่วมในกิจภาวนาเพื่อแผ่นดิน ทำให้ระลึกถึงคำว่าเป็นผู้มีวาสนา อย่างเห็นจริงเป็นที่สุด ผู้มีวาสนาที่ได้มีอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ ได้เกิดในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสพบพระธรรมคำสอนแห่งพระบรมศาสดา ได้พบคัมภีร์และพระยาธรรมมิกราช ผู้ทรงธรรมแห่งกึ่งพุทธกาลนี้ และได้พาตนมาสู่สายธรรม ได้ปรารภความเพียรเปลี่ยนนิสัยแห่งตน ให้ตั้งมั่นในความศรัทธา รักษาศีล๕ เคร่งครัด ด้วยความเคารพ น้อมศรัทธาในท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลอย่างยิ่ง . เมื่อก้าวสู่ธรรมสถาน ซึ่งบรรยากาศอบอวลด้วยมิตรภาพ และทรงความศักด์สิทธิ์ อากาศเย็นแต่อบอุ่นหัวใจ ด้วยรู้สึกเสมือนพาตนกลับสู่บ้าน และมากราบมารดาแห่งธรรม เมื่อพบท่านอาจารย์ศิษย์ก็รอชื่นชม เมื่อพบว่าท่านอาจารย์มีรอยยิ้ม ก็นึกปลื้มปีติ แม้ท่านจะกล่าวว่า ด้วยความเจ็บป่วยและปัญหาต่างๆ ที่บั่นทอนนั้นท่านอาจมีรอยยิ้มน้อย ๆ แต่ก็สร้างขวัญกำลังใจและความตื้นตัน ในหัวใจน้อย ๆ ของศิษย์นี้ยิ่งนัก ดวงตาก็รื้นขึ้นด้วยหยาดน้ำตา นอกจากการตั้งใจพาตนให้พ้นไปเพียรภาวนาเป็นหน้าที่ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาคุณแห่งพระบรมศาสดา พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว ด้วยความสำนึกในความเมตตาของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลแล้ว สิ่งใดที่ศิษย์ทำได้เพื่อให้ท่านอาจารย์ มีรอยยิ้ม มีธาตุขันธุ์แข็งแรง ด้วยกำลังอันน้อยนิดของศิษย์นี้ ก็ตั้งใจปรารถนาว่าจะทำให้ได้ ภาพต่างๆของท่านอาจารย์ ที่ศิษย์บันทึกไว้เพื่อขวัญกำลังใจและเป็นการยังจิตแห่งตน . ความเป็นผู้มีวาสนาอีกข้อที่ระลึกได้คือเมื่อจะเริ่มออกปฏิบัติ คนส่วนใหญ่อาจมีเหตุปัจจัยจากความเจ็บป่วย ความทุกข์ แต่ศิษย์นี้ด้วยความศรัทธาพามาโดยแท้ จากจุดเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2560 จากการอ่าน . “หนังสือฆราวาสบรรลุธรรม” จากสื่อโซเชียล เป็นภาพหน้าปกสุภาพสตรีชุดขาว มีผ้าคลุมไหล่สีแดงพื้นหลังเป็นทะเลทราย หนังสือแนะนำสะดุดตาและใจมาก ทั้งภาพปกและชื่อหนังสือโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงบันทึกรูปภาพไว้ ตั้งใจว่าจะหาซื้อมาอ่านเมื่อมีเวลา แต่แล้วก็ลืมผ่านมาประมาณ1 อาทิตย์ แล้วก็เห็นภาพปกหนังสือปรากฏในเฟสบุคอีกครั้ง เป็นหนังสือแนะนำเหมือนเดิม ทำให้นึกได้ว่านี่เป็นหนังสือที่อยากอ่าน และวันนี้ต้องไปซื้อมาอ่านให้คลายความสงสัย ฆราวาสบรรลุธรรมได้หรือ? เกิดความแปลกใจว่าอะไรหนอทำให้อยากซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่าน จึงซื้อมาครั้งเดียว 2 เล่ม เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อจิตเบื้องต้นคือน้อมคำสอนมาปฏิบัติ เริ่มรักษาศีล 5 ลดละนันทิ และเริ่มศึกษาคำสอนท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลเพิ่มขึ้น จากการไปร่วมทอดผ้าป่าเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เริ่มเก็บหนังสือของท่านทุกๆเล่ม แต่ยังไม่ได้เริ่มภาวนา ต่อมาก็เกิดความปารถนาเข้าคอร์สเพื่อเป็นศิษย์ จึงเริ่มต้นภาวนาอาณาปาณสติ และได้สมัครเข้าคอร์สอาณาปาณสติ ที่ลานหินป่าโมกข์จังหวัดสุรินทร์ 21-26 พฤศจิกายน 2560 (เนื่องจากสมัครเข้าคอร์สที่สระบุรีไม่ได้) ด้วยความตั้งใจจะเข้าร่วมภาวนาเพื่อแผ่นดิน ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 และเกรงจะปฏิบัติไม่ได้ .. ขณะนี้งานภาวนาเพื่อแผ่นดินก็ผ่านมาแล้ว สมความปรารถนาได้เข้าร่วมภาวนา แล้ววันสุดท้าย 17 ธันวาคม 2560 ได้เข้าแถวรอกราบท่านอาจารย์ อธิษฐานจิตขอให้ได้เข้าคอร์สเตโช ขอเป็นศิษย์และได้เข้าคอร์สเตโชเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 นับเป็นความโชคดีของตัวเองที่มาพบทาง ลงหลักปักใจ นานวันความศรัทธาเพิ่มพูนคูณทวี สิ้นสงสัยด้วยปัจจัตตังที่ได้พบ ความเปลี่ยนแปลงที่พบกับตัวเองจากการภาวนาคือมีความระลึกถึงคุณแห่งบิดา มารดา แผ่นดิน ครูอาจารย์ แม้ก่อนหน้านี้ก็รู้พอควร แต่ปัจจุบันนี้ระลึกด้วยจิตน้อมสำนึก ทั้งหมดล้วนก่อเกิดจากการได้พบธรรมแท้ ที่ท่านอาจารย์เมตตาชี้ทาง เปิดจิตที่เคยมืดบอดให้พบทาง พบธรรมอันเอกอุ ศิษย์ขอน้อมกราบท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง ระลึกน้อมถึงคำที่ได้เรียนท่านในวันถวายพานพวงมาลัยว่า “ศิษย์จะตั้งใจเพียรชำระจิต จะมั่นคงในทางในสายธรรม” .

ขอน้อมกราบท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกลด้วยเศียรเกล้า ศิษย์ขอหนักแน่นในทาง ศิษย์ดรุณี

#รชด #ภาวนา #สตปฏฐานส #พระอาจารยสมเดจพฒาจารยโต #รใหชด #เรองเลา #พระอาจารยสมเดจโต #ฆราวาส #ธรรมะ #ฝกสต #เพงดกาย #สมปชญญะ #สมาธ #ชำระจต #สต #ฝกสมปชญญะ #เตโชธาต #รตวทวพรอม #อาจารยอจฉราวดวงศสกล #ดจต #นอกวด #เพยรเผากเลส #ปฏบตธรรม #เผากเลส #วางเฉย #ฆราวาสบรรลธรรม #สมเดจโต #อเบกขา #วปสสนา #เพง #ขณะจต #นพพาน #เพยร #ธรรมแท #เพงดจต #กรรมฐาน #หลดพน #สมเดจพฒาจารยโต #เตโช #สตสมปชญญะ #จตบรสทธ #เตโชวปสสนา #ประสบการณ #เพยรภาวนา

bottom of page