top of page

ยอมรับได้เมื่อถูกตำหนิ

ประสบการณ์ธรรม คุณมนัส

ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าขั้นไหน ตราบที่ยังมีกายสังขารอยู่ ย่อมมีการกระทำทางกาย วาจา และใจ ทั้งการกระทำที่ดี หรืออาจพลั้งเผลอกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมในบางครั้ง ไม่ว่าจะรุนแรงหรือเบา หากมีกัลยาณมิตรคอยเตือน ก็นับเป็นประโยชน์มาก แต่ในทางตรงกันข้าม หากคิดว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีอยู่แล้ว เมื่อมีผู้ตำหนิติเตียนการกระทำนั้น กลับเห็นว่าเรื่องเพียงเท่านี้ไม่น่าจะผิดอะไร ไม่สามารถยอมรับได้ และยังปฏิเสธการแก้ไขใด ๆ ก็น่าเสียดาย ที่ไม่สามารถเอาชนะอัตตา มานะของตนเองได้ แล้วจะเดินทางสู่การหลุดพ้นจนสุดทางได้อย่างไร

หลายครั้งที่เราผู้ปฏิบัติธรรมได้ทราบว่า ผู้ที่ได้รับการตำหนิในการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการชี้แนะในเรื่องใด ๆ จากพ่อแม่ครูอาจารย์แล้ว บางคนนั้นไม่สามารถรับคำชี้แนะตักเตือนได้ เกิดความไม่พอใจภายในจนปะทุออกมา ถึงขนาดกล่าวปรามาสว่าร้าย กลายเป็นศิษย์อกตัญญู ลบหลู่คุณของผู้มีพระคุณไปในที่สุด

ขอยกตัวอย่างเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาชี้แนะตักเตือนข้าพเจ้า เพื่อความเหมาะสมดีงาม เพื่อไม่ต้องหลงทางไปกับสิ่งยั่วยุ หรือสิ่งใดที่ไม่ควรเข้าไปเสพหรือข้องเกี่ยว ข้าพเจ้านั้นได้รับโอกาสจากท่านอาจารย์ ให้เป็นหัวหน้าหน่วย Buddha Watch ดูแลงานส่วนเฟซบุ๊กเพจ KBO รวมทั้งได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอน ซึ่งจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านให้กับศิษย์ทั่วไป ซึ่งเคยมีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าพลาดพลั้ง กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะควร จนท่านอาจารย์ต้องตักเตือน โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ที่ขาดการตระหนักอยู่มาก ท่านอาจารย์ยังคงเมตตาตักเตือน สอนสั่งดั่งมารดาดูแลบุตรมาโดยตลอด แม้เรื่องที่เราคิดว่าเล็กน้อย แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งจะเข้าใจว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เช่น “ทรงผม” ควรไว้ทรงที่ไม่ดูตามแฟชั่น หรือหลุดโลกจนเกินไป แต่ให้ดูเหมาะสมกับผู้ศึกษาธรรม และเหมาะควรแก่สถานะ การแต่งกายก็ต้องให้เหมาะควร ไม่สวมกางเกงขาสั้นไปในธรรมสถานหรือวัด สำหรับผู้หญิงไม่ควรแต่งตัวรัดรูปและสั้นจนเกินไป การถ่ายรูปและการโพสต์ใด ๆ บนโซเชียลต้องเหมาะสม ไม่เป็นการพาให้คนลุ่มหลง อวด หรือโชว์สิ่งที่ตนภาคภูมิ

กอปรกับพึงเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สำรวมอินทรีย์ และที่สุดคือ เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติภาวนาอย่างมีวินัย เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาเหลือประมาณในการใส่ใจอย่างยิ่ง เพื่อให้ศิษย์ได้เดินอยู่ในทางที่ถูกต้อง ไม่ถูกดึงออกไปนอกทาง

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญ คือท่านอาจารย์เมตตาตักเตือนข้าพเจ้าถึงความผิดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คือ เมื่อได้รับการชักชวนแล้วเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจการเงินของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยไม่ทันได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจการเงินที่เต็มไปด้วยกระแสแห่งความโลภที่แฝงอยู่ คอยปั่นคนให้คิดแต่อยากได้กับได้ และจินตนาการไปไกลถึงผลประโยชน์มหาศาลที่อาจได้รับในอนาคต ข้าพเจ้าได้ทราบว่า มีกัลยาณมิตรที่ปฏิบัติเตโชวิปัสสนาหลายคนที่รู้จัก ได้เข้าร่วมธุรกิจนี้มาก่อนหน้าสักพักหนึ่งแล้ว จนกระทั่งต่อมา ท่านอาจารย์ทราบข่าวเรื่องนี้ ท่านได้เมตตาติดต่อมาที่ข้าพเจ้าโดยตรง ท่านได้ชี้ให้เห็นความจริงโดยละเอียดว่า สิ่งนี้ไม่เหมาะสมกับนักปฏิบัติธรรมอย่างไร พร้อมกับอธิบายผลร้ายที่จะติดตามมา เพราะจะทำให้สายธรรมเสื่อมลงไปด้วยความโลภหนักเช่นนี้

ท่านเมตตาปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นในวันนั้น ทำให้เข้าใจเล่ห์เหลี่ยมของมาร หรือกิเลส ที่มุ่งหาทางทำลายจิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เมื่อตีด่านความโกรธกับความหลงไม่ได้ เขาจึงหาทางเจาะเข้ามาอีกทางในความเป็นอยู่ ที่ฆราวาสยังต้องใช้เป็นข้ออ้างในการยังชีพนั่นคือ ทรัพย์สิน โดยแฝงมาอย่างแนบเนียน ทำให้เกิดความโลภ อยากได้อยากมีทรัพย์ ด้วยความเมตตาชี้แนะจากท่านอาจารย์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้หยุดข้องเกี่ยวกับธุรกิจนั้นในทันที และได้เข้าไปกราบขอขมาต่อท่านอาจารย์ ด้วยความซาบซึ้งในพระคุณของท่านอาจารย์อย่างสูงยิ่ง

หลายท่านคงเคยได้รับการแนะนำตักเตือนในบางเรื่องจากท่านอาจารย์มาบ้างแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ท่านเป็นผู้มีวาสนา เป็นผู้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ยิ่งแล้ว ซึ่งสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เมื่อท่านน้อมรับและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ เพราะหมายถึง อัตตามานะได้ถูกทำลายลงไปตามลำดับด้วย ที่สำคัญครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยต้องการสิ่งใด ท่านมีแต่ความรักและความปรารถนาดีอย่างยิ่งต่อเรา ท่านปรารถนาให้เราเดินตรงตามทางแห่งมรรค ไม่หลงทาง เพื่อตัดความยึดมั่นถือมั่นใด ๆ และได้พบความเป็นอิสระที่แท้จริงในชีวิต นี่คือที่สุดแห่งความเมตตา ความรัก และความปรารถนาดีจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ขอท่านเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน หากท่านมีจุดมุ่งหมายที่สูงส่ง คือพระนิพพาน ท่านต้องเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างยิ่ง อย่าอวดดื้อถือดี อย่ากอดรัดอัตตา แล้วท่านจะเจริญแต่ฝ่ายเดียว

น้อมกราบท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง..

#รชด #ภาวนา #สตปฏฐานส #พระอาจารยสมเดจพฒาจารยโต #รใหชด #เรองเลา #พระอาจารยสมเดจโต #ฆราวาส #ธรรมะ #ฝกสต #เพงดกาย #สมปชญญะ #สมาธ #ชำระจต #สต #นมตเตอน #ฝกสมปชญญะ #เตโชธาต #รตวทวพรอม #อาจารยอจฉราวดวงศสกล #ดจต #นอกวด #เพยรเผากเลส #ปฏบตธรรม #เผากเลส #วางเฉย #ฆราวาสบรรลธรรม #สมเดจโต #อเบกขา #วปสสนา #เพง #ขณะจต #นพพาน #เพยร #ธรรมแท #เพงดจต #กรรมฐาน #หลดพน #สมเดจพฒาจารยโต #เตโช #สตสมปชญญะ #จตบรสทธ #เตโชวปสสนา #ประสบการณ #เพยรภาวนา

bottom of page