อยู่ให้เป็น...
“เงินหมด... หมดเงิน” คงเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจหลาย ๆ คน ทุกข์ใดจะบั่นทอนกำลังใจของฆราวาสเท่าทุกข์จากการไร้ทรัพย์ เป็นไม่มี สำหรับผู้ที่ท้อใจ ต่อเมื่อทำกุศลทานไว้ดีแล้ว แม้ในวันที่รู้สึกหมดที่พึ่ง บุญนั้นก็จะมาหนุนส่ง ต่อเมื่อหนุนแล้ว ขอให้รักษากำลังใจให้เสถียรไว้ก่อน รักษากำลังใจและกำลังทรัพย์ให้รอด ส่วนผู้ที่มีพร้อม

พึงมองเห็นความไม่เที่ยง อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาท แม้อัตราเงินฝากในธนาคารจะมีเพียง 1%

แต่ก็ต้องแบ่งเก็บเงินออมไว้ เพราะเป็นการสร้างนิสัยที่ดี และเป็นเครื่องรับประกันความไม่เที่ยงในอนาคต กระนั้น ก็ขอให้ปันเงินที่มีพอออกมาใช้จ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ไปจนถึงบริจาคในแบบการกระจายตัว อย่ามุ่งแต่เรื่องศาสนา หากเก็บกันหมด ประเทศก็เดินหน้าไม่ได้ เวลานี้เป็นเวลาที่ผู้มีทรัพย์ต้องประคองประเทศ สำหรับผู้ทรัพย์น้อย พึงใช้วิบากนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า เพราะในกาลก่อนเราเป็นผู้ที่พร่องศรัทธา

ไม่ทำทานในกาลที่ควรทำ ไม่ทำทานแก่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญ ชีวิตนี้จึงพบกับความระทม การจะมุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์ จะมุ่งแต่ภาวนาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำบารมีทุกอย่างให้ครบถ้วน เพราะหากตระหนี่ไม่ทำทานเลย จะเกิดมาอัตคัด แล้วเมื่อยากไร้แล้วจะเอากำลังใจอะไรไปภาวนา ผู้ที่มีทรัพย์พร้อม แม้ในวันที่คนอื่นเลือดตาแทบกระเด็น ก็พึงสำนึกว่า เป็นเพราะเราสร้างเสบียงบุญเลี้ยงตัวมาดีแต่กาลก่อน จึงไม่ลำบากเช่นผู้อื่น จัดเป็นผู้มาสว่างและไปสว่าง ดังนั้นต้องไม่ตระหนี่ หากชาตินี้ตระหนี่

ก็จะต้องพบกับความลำบากยากเข็ญดั่งที่เป็น การยื่นมือช่วยเหลือชาติหรือบุคคลที่กำลังลำบาก

จะได้อานิสงส์สูงกว่าทำทานในภาวะปกติ


ยามนี้เป็นเวลาของผู้มีทรัพย์ต้องประคองประเทศ ต้องใช้จ่าย ต้องกิน ต้องเที่ยว ต้องแจก ขอให้ผู้ไม่มีทรัพย์อย่าท้อถอย ขอผู้มีทรัพย์จงบริจาคทำทานน้อยใหญ่ให้ทั่ว อย่าเน้นแต่เรื่องศาสนา

มีมูลนิธิน้อยใหญ่ ไปจนถึงโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลนผู้บริจาค หากทำได้จงทำ บุญที่สนองผลให้เป็นผู้มาสว่าง ก็เพื่อจะส่องแสงสว่างให้แก่สังคมต่อไป ไม่ใช่ตระหนี่ เก็บไว้ไม่เกื้อกูล จงอยู่ให้เป็น แล้วถึงวันที่ธรรมะจัดสรร จะได้รับผลเกินคาดหวัง อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ที่มา : คัดจาก ถ้อยคำจากท่านอาจารย์ “อยู่ให้เป็น...” 16 กรกฎาคม 2021

ดู 50 ครั้ง