techo.png

เราจะทำแบบนี้เพื่อแผ่นดิน"เราจะทำแบบนี้เพื่อแผ่นดิน"

ถ้อยคำจากท่านอาจารย์

..

คงไม่ต้องเอ่ยถึงเหตุผลอะไรกันมาก

เมื่อชาติปกคลุมด้วยพลังมืด ผู้คนสิ้นหวัง ความเชื่อมั่นแทบไม่มีเหลือให้เห็น การแก้ไปที่ต้นเหตุหลัก คือการสลายความมืดบอด เติมบุญกุศลให้ชาติ ให้บุญนี้มีพลังหนุนแผ่นดิน ให้มิจฉาทิฐอ่อนแรง ผู้นำเกิดปัญญาแก้ไขปัญหา ให้คนไม่ดีที่แวดล้อมไปจนถึงคนที่มุ่งแต่ทำลายล้าง แพ้ภัยตัวเอง

9 วันนับจากนี้ เราจะทำแบบนี้

..1. สวดมนต์และภาวนา 9 วันนับจากนี้ เร่ิมต้นวันพฤหัสบดีที่

22 ก.ค. ถึงวันศุกร์ 30 ก.ค. 2021

2. ทำบุญสังฆทาน 19 จังหวัด ทุกทิศของประเทศ เพื่อเกิดเป็นอานิสงค์ในบุญอุทิศให้แผ่นดิน

..

หลักการการสวดมนต์ภาวนา ทั้งศิษย์อานาปานสติและเตโชวิปัสสนา ต้องเริ่มในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด

วันธรรมดา 2 เวลา

วันเสาร์-อาทิตย์ 3 เวลา

ใครทำได้เวลาไหน มากน้อยอย่างไรก็แล้วแต่ความจำเป็น

  • วันธรรมดา ภาวนาเวลา ช่วงแรก 05.00 - 07.00 น. 2 ชม.

  • ช่วงที่สอง 20.00 – 21.30 น. 1.5 ชม. และสวดพระคาถาชินบัญชร 9 จบ

วันเสาร์ - อาทิตย์ เพิ่มเวลา 13.30 – 15.00 น. (1.5 ชม.)

****ใครทำไม่สะดวกภาวนาถึง 2 ชม.ต่อเนื่อง สามารถเข้ามาในกรอบช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ที่มีปัญหากับครอบครัว ขอให้จัดสรรเวลาให้สมดุล หากครอบครัวไม่เข้าใจ เกิดปฏิฆะ ขอให้ภาวนาเพียงรอบเดียว***


หลักการปฏิบัติ 1. สวดมนต์นะโม 3 จบ พุทธัง 1 จบและอธิษฐานดังนี้

น้อมจิตถึงพระบรมศาสดา พ่อแม่ครูอาจารย์ สำหรับผู้ปฏิบัติเตโชวิปัสสนาเมื่อน้อมจิตถึงพระบรมศาสดาและพ่อแม่ครูบาจารย์ที่ตนผูกพันและศรัทธาแล้ว ให้น้อมจิตเชื่อมาถึงอาจารย์ให้ชัด กำหนดรูปที่คุ้นเคยที่สุด เพราะการที่อาจารย์ยังมีกายเนื้อ จะทำให้การเชื่อมพลังมีความแนบแน่นมากกว่าการกำหนดระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ละสังขารแล้ว

จากนั้นให้อธิษฐานก่อนปฏิบัติดังนี้

..

ข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนาอันเชิญ พลังของคุณพระศรีรัตนตรัยและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ไปจนถึงพระสยามเทวาธิราช บูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และเทวดาสัมมาทิฐิ ได้โปรดส่งพลังเกื้อหนุนในการสวดมนต์ภาวนาของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นพลังกุศลแก่แผ่นดิน ให้บุญกุศลที่พึงเกิด ช่วยสลายความมืดบอดและวิบากของแผ่นดิน ให้มิจฉาทิฐิอ่อนแรง ผู้นำประเทศเกิดปัญญา แก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด 19 คนไม่ดีและมิจฉาทิฐิผู้มุ่งทำร้าย จงแพ้ภัยตัวเอง ให้ปวงชนเกิดขวัญกำลังใจ ขอให้ประเทศชาติพ้นภัย และคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็วด้วยเทอญ

** ขณะภาวนา ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดนึกถึงธงชาติไทย หรือแผนที่ประเทศไทยเป็นช่วงๆ***


หลังภาวนาเสร็จ ให้อธิษฐานด้วยนำดังกล่าว สำหรับช่วงการสวดพระคาถาชินบัญชร 9 จบไม่ต้องอธิษฐานอีก เพราะจิตกำลังเชื่อมกระแสไปตามคำอธิษฐานเริ่มต้น

การปฏิบัตินี้ เป็นการสลายพลังความมืดบอดและช่วยเสริมบุญกุศลด้วยการภาวนาระดับสูงให้แก่ชาติ เป็นการแก้ไปที่ต้นตอของปัญหา แต่การที่ไม่ได้อยู่ในสนามพลังงานเดียวกัน คือไม่ได้ภาวนาร่วมกัน ผลที่เกิดย่อมน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ต้องทำเพราะหากไม่ทำจะหนักกว่านี้

ส่วนการสวดพระคาถาชินบุญชร 9 จบ เป็นการสวดเพื่อปราบไพรี ในกาลที่บ้านเมืองประสบปัญหาใหญ่ พลังการภาวนาของนักปฏิบัติทั่วไปย่อมไม่เพียงพอ จึงต้องพึ่งทั้งการสวดมนต์และการเจริญภาวนา สำหรับผู้ที่มีกำหนดในการภาวนาเพื่อถวายบุญเป็นพุทธบูชา หรือเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สามารถเลือกช่วงใดช่วงหนึ่งเป็นการภาวนาตามที่ตั้งจิตไว้ โดยขอให้ภาวนาในเวลาที่ใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ กระแสก็จะเชื่อมกันเอง

...

การถวายสังฆทาน

เป็นอานิสงค์บุญใหญ่ในส่วนของให้อามิสทานในการสืบสานพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงควรต้องมีการประกอบบุญนี้ เพื่ออุทิศบุญให้แก่ประเทศชาติอีกต่อหนึ่ง เราจึงจะมีการถวายสังฆทาน 7 ชุดที่วัด 19 แห่งทั่วประเทศทุกภาค กรุงเทพ ( 4 วัด 4 ทิศ ต้องมีวัดอรุณ 1 วัด) ตะวันออก ตะวันตก กลาง อีสานตอนบน อีสานตอนล่าง สุรินทร์ เหนือตอนบน เหนือตอนล่าง ภาคใต้ หาดใหญ่ ภูเก็ต โดยศิษย์อาสาของแต่ละจังหวัด

ถวายในวันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม นี้ งบประมาณในการถวายสังฆทานจะมาจากเงินของมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตและส่วนตัวของอาจารย์ ***ไม่รับบริจาคทุกกรณี**

การที่ทุกท่านได้บริจาคเพื่อกิจของมูลนิธิ ย่อมถือว่าท่านมีส่วนร่วมถวายและได้รับอานิสงค์ในการนี้เช่นกัน

แต่ละวัดเราจะจัดงบประมาณวัดละ 12,000 บาท แบ่งเป็น

ค่าผ้าไตรชุดเล็กผ้าโทเร ราคาอ้างจาก Shoppe 450 บาท

สิ่งของต่างๆในชุดสังฆทาน 350 บาท

ปัจจัยถวายพระ 7 รูป 2,300 บาท (500 +1,800 6องค์)

ค่าพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียน 400 บาท

ปัจจัยบำรุงวัด 3,700.-

รวมวัดละ 12,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 228,000 บาท

..

ขอให้ศิษย์ที่เป็นหลักอยู่จังหวัดต่างๆ ที่จะเป็นตัวแทนไปดำเนินการ

ติดต่อคุณ ปิยาภรณ์ ไลน์ ไอดี 086-541-1311

สำหรับภาคเหนือและภาคอีสาน ติดต่อที่อ.ศิราวุฒิ ไลน์ไอดี Sirawutyott


*** ขอย้ำว่า ห้ามมิให้มีการเปิดรับบริจาคใดๆ เป็นอันขาด***

..

เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่เราจะได้ทำกุศลใหญ่เพื่อแผ่นดิน ขอให้จิตที่ฝึกไว้ดีแล้ว จิตที่มีความกตัญญูอันสูงส่งต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นจิตที่จะสร้างข่ายแห่งบุญ เพื่อหนุนแผ่นดินในวันที่ชาติอ่อนล้า

ใครจะก่นด่ากัน ทำลายกัน ท้อแท้ สิ้นหวัง สิ้นกำลังใจอย่างไร เราจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้ หาไม่แล้ว จะไม่มีพลังกุศลยิ่งใหญ่พอในการช่วยพยุงชาติ มีคนดีอีกมากที่พยายามช่วยเหลือชาติอยู่ แต่มีคนน้อยนักที่จะเข้าถึงการช่วยเหลือในระดับนี้ได้ นี่คือเวลาของเราและคือภารกิจของเราอีกครั้งหนึ่ง

..

จงมุ่งมั่นทำเพื่อทดแทนคุณชาติ เพื่อธำรงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นบารมีแก่ตนสืบไป

..

อาจารย์

21 กรกฏาคม 2021


ดู 14 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด