techo.png

"เรื่องสมมติ"


ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับชายหนุ่มที่ร้องไห้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ให้ทรงทำพิธีส่งวิญญาณบิดาของเขาที่ตายแล้วให้ไปสู่สวรรค์ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "บิดาของเธอตายไปแล้ว ตถาคตจะช่วยอะไรได้" .. คำตรัสนี้ให้ข้อคิดมากว่า ตอนมีชีวิตอยู่ ทำไมไม่ขวนขวายทำความดี หยุดทำบาป เอาเวลาที่มีอยู่บนโลกนี้ไปทำอะไร พอตายแล้วทำไมต้องมาทำพิธีส่งวิญญาณ คนเรามักใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาท หลงเพลินติดสุข หลงไปตามวิถีมายา โดยไม่ให้ความสำคัญกับคำสอนของพระพุทธเจ้า อันมีการรักษาศีล และการทำความดี และชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลส

การหยุดทำบาป คือการไม่เพิ่มวิบากให้กับตัวเอง และการฝึกภาวนา คือการปลดปล่อยจิตให้พ้นทุกข์ พ้นจากการเวียนจมในวงจรการเกิด แก่ เจ็บ ตาย .. อย่าเห็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น เป็นเพียงเรื่องสมมติ เพราะเราเองคือผู้ที่ต้องเผชิญกับความจริงนั้น ..

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล 8 สิงหาคม 2561

ดู 391 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด