techo.png

ทบทวนใจในห้วงธรรม

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

อาจารย์อัจฉราวดี_วงศ์สกล_นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ_ทบทวนใจในห้วงธรรม_2021_2022

ในชีวิตที่ผ่านมา บุคคลพึงทบทวนชีวิตของตนให้ดี มนุษย์ตกเป็นเหยื่อหมากในกระดานชีวิตของตัวเอง แล้วยังถูกซ้อนหมากในกระดานของการเมือง การเศรษฐกิจ และความเป็นไปของโลก กลายเป็นเกมซ้อนเกม ชีวิตของตนก็ส่วนหนึ่ง แล้วก็ยังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนอื่น ๆ ที่ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำ ทําให้ก่อกรรมในเรื่องที่ไม่ใช่ของตนเอง กลายเป็นเกมชีวิตซ้อนชีวิต


การได้เรียนรู้นับว่าสําคัญแล้ว แต่สิ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่า คือ การที่จิตได้สะสมบุญและบาปไว้ต่อสิ่งที่ได้ “กระทําลงไปแล้ว” บุญและบาปสําเร็จแล้ว เรียกคืนไม่ได้ ย้อนไปแก้ไขไม่ได้ หากทําดีก็ดีไป หากทําไม่ดีก็ย่อมมีวิบากเตรียมตามมาสนอง บางคนได้รู้จักตัวเองดียิ่งขึ้น บางคนอาจพบความผิดหวังหรือการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ไม่ว่าชีวิตจะพบพานกับเรื่องราวใด ๆ มาบ้าง อยู่ท่ามกลางมรสุม ยิ้มรับความสําเร็จ หรือยืนรับคําสรรเสริญในคุณงามความดี ทั้งในวันดีและวันร้าย ทุกข์และสุข สิ่งนี้ก็จะผ่านไป


ขอให้ทุกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ทําให้เรามีปัญญาแจ้งขึ้น เก่งขึ้น เข้มแข็งขึ้น และมีพลังต่อสู้กับกิเลสในใจมากยิ่งขึ้น ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ระยะไกล ระยะใกล้ สอนเราไม่ให้ติดกับดักอารมณ์ของตนเอง หากยังคงต้องทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอให้การกระทํานั้นเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลตนเองและผู้อื่น มิใช่เป็นไปเพื่อนําไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นที่เหนียวแน่นกว่าเดิม


ถอยไปมองชีวิตให้ดียิ่ง ถอยไปไกลได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะจะทําให้เห็นว่าชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้าง ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ทบทวนเพื่อให้พบว่ามีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข สิ่งใดที่ต้องรักษา และสิ่งใดที่ต้องทําให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ได้ทบทวนไปถึงหน้าที่ชีวิตในหลากหลายบทบาทว่า เราทําหน้าที่สมบูรณ์เพียงใด ทั้งหน้าที่ในฐานะบุพการี ในฐานะบุตร หน้าที่ต่อครอบครัว ต่อการงาน ทบทวนดูว่าเราได้บกพร่องต่อหน้าที่ใดไปหรือไม่ เราเอียง เราอ้าง เราย่อหย่อนผัดผ่อนไปวัน ๆ หรือขาดความสมดุลไปหรือไม่อย่างไร


การมีลมหายใจอยู่ คือการมีโอกาสได้แก้ไข

การมีลมหายใจอยู่ คือโอกาสได้สร้างบารมี

อย่าให้โอกาสผ่านเลยไป

อยู่เพื่อตนเองและแบ่งปันคุณค่าในชีวิตให้แก่ผู้อื่น


อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

ที่มา : คอลัมน์ Master's Blog นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ ฉบับที่ 35

ดู 14 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด