techo.png

เกราะคุ้มภัยที่แท้จริง

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล


ในยุคอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราทุกคนคิดว่า เราเป็นเลิศ ล้ำนำหน้าในเทคโนโลยี แต่สิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้เราหลงสมมติมากยิ่งขึ้น หลงภาพลวงตา ฐานะหน้าตา ตำแหน่งทางโลก จนคิดว่านี้คือที่พึ่งของชีวิต ความหลง ความล้ำเหล่านี้ ไม่ได้ทำให้เราหนีกรรมได้เลย และกลับทำให้เราทำชั่วได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นแค่ปลายนิ้วมือ และเรายังสูญเสียการควบคุมจิตใจตนเอง ปล่อยให้คลื่นอินเทอร์เน็ตลากชีวิตเหวี่ยงไปตามกรรม ดึงให้กลายเป็นคนฉาบฉวยอย่างที่สุด หวังความสำเร็จลัดมือรวบยอด ไม่ต้องใช้ความพยายามใด ในขณะที่กรรมกำลังคืบคลานเข้ามา ก็ไม่มีแรงอันใดจะปกป้องตัวเอง ได้แต่ตระเวนซื้อบุญ ตามความหลงที่ทำกันทั่วแผ่นดิน แต่ไม่คิดหยุดทำบาป สรรเสริญเปลือกแต่เมินสิ่งที่เป็นแก่น


พึงลุกขึ้นมาทวงสิทธิในการควบคุมจิตตน อย่าให้กิเลสลากจิตวิญญาณให้ทำอกุศลกรรม รู้ให้ทัน ต้านความมืดบอดในใจตนให้ได้ จะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อจะใช้กรรมวิบาก หมั่นชำระความเศร้าหมองที่เกาะกินจิตราวกับมะเร็งร้าย ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน


ปักหลักตั้งใจละบาปและอกุศลที่ยังหลงทำอยู่ให้ได้เสียก่อน หาไม่แล้ว แม้จะทุ่มทำบุญมากมายอย่างไร แม้บุญนั้นจะส่งผลก็จริง แต่กรรมที่ทำไว้ก็จะตามมาทำลายตัดรอนหนทางอย่างไม่ลดละ จงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ ในการสร้างเหตุที่ดีไว้


"รักษาศีล รักษาความกตัญญูให้ถึงพร้อม"


ศีลและความกตัญญู จะเป็นเกราะคุ้มภัยเวรที่แข็งแกร่งที่สุด อันไม่มีสิ่งใดมาทำลายจิตได้ จงใช้ชีวิตในวิถีที่เป็นความเจริญอย่างยั่งยืน ไปจนถึงได้พระนิพพาน


คัดบางส่วนจากหนังสือรวมธรรมคำสอน ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ในวาระ 7 ปี

ดู 76 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด