คอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน

(เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี)

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ผู้ที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติอย่างเป็นอิสระไม่ขึ้นกับคอร์ส  สามารถมาเข้ามาภาวนาได้ตั้งแต่วันพุธ ถึงวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ โดยไม่ต้องการสมัคร เพียงแจ้งรายชื่อและวันที่ต้องการเข้ามาเพื่อการเตรียมอาหาร    โดยเข้าปฏิบัติที่อาคาร “เรือนธรรม”
2. ผู้ที่สมัครเข้ามาภาวนา  ต้องมีสุขภาพปกติ ไม่มีอาการของไข้หวัด ควรฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ธรรมสถานต้องให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน 

**หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ลงสมัครแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือต้องไปฉีดวัคซีนด่วน ท่านอาจารย์อนุญาตให้ยกเลิกการปฏิบัติได้กลางคัน**

**ขอสวงนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามกฏระเบียบของทางราชการ**

* แต่ละคอร์สจะปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อ มีจำนวนผู้ยื่นใบสมัคร ราว 2 เท่าของจำนวนที่ว่างแล้ว

 

* ผู้ที่ไม่ใช่ศิษย์ที่อยากพบท่านอาจารย์เพื่อฟังเทศน์สั้น ๆ มาพบได้ในวันก่อนสุดท้ายของการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ในเวลา14.30 น. เช่น คอร์ส อา.17 ม.ค. - อา. 24 ม.ค. มาพบได้ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค. เพื่อความมั่นใจโปรดโทรสอบถามที่ 02-1174063-4 ก่อนจะเดินทางมา

 

* ข้อพึงทราบ พบท่านอาจารย์ได้เฉพาะในการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามตารางข้างบนเท่านั้น (ไม่ใช่การอบรม 4 วัน 3 คืน, ไม่ใช่การอบรมสมาธิอานาปานสติ)

 

* คอร์สเตโชวิปัสสนาทุกคอร์ส อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ อันเนื่องมาจากสุขภาพของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

ตารางอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ สายเตโชวิปัสสนา 8 วัน 7 คืน (อายุ 21-70 ปี)

วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา 08.00 น.

​ตารางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 8 วัน 7 คืน

วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา 08.00 น.

* ปิดวาจาโดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการอบรม 7 วัน

อ่านกฎระเบียบคอร์สเตโชวิปัสสนา และดาวน์โหลดใบสมัคร

** ใบสมัครต้องเขียนด้วยลายมือครั้งแรก ครั้งต่อไปสามารถสำเนาและเปลี่ยนวันที่การจองได้ **

คอร์สเตโชวิปัสสนากรรมฐาน 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

เตโชวิปัสสนาสถาน แก่งคอย จ.สระบุรี

ศิษย์เก่าสามารถมาปฏิบัติได้ทั้งสมาธิอานาปานสติ หรือ เตโชวิปัสสนากรรมฐาน

* เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่ต้องการมาภาวนาระยะสั้น ให้เข้ามาปฏิบัติได้ที่ธรรมสถานโดยไม่มีการสอน เป็นคอร์ส สามารถเข้าธรรมสถานได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เริ่มปฏิบัติเวลา 12.30 น.

 

* โดยจะแผ่เมตตาในวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.

วิธีการสมัครคอร์สเตโชวิปัสสนา 3 วัน 2 คืน (เฉพาะศิษย์เก่า)

สมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น เพียงแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อและระบุคอร์ส วัน-เวลาคอร์สที่ ต้องการ
สมัครผ่านทางอีเมล info@techovipassana.org เท่านั้น